Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. júna 2021 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Salzburg - Rakúsko) – FC/FTI Touristik GmbH

(vec C-287/21)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 278, 12.7.2021.