Language of document :

Talan väckt den 27 september 2012 - ZZ mot Europol

(Mål F-105/12)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna W.J. Dammingh och N.D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av Europol för att genomföra den dom som meddelades av personaldomstolen den 29 juni 2010 i mål F 44/09, Knöll mot Europol, genom vilket Europol beviljade sökanden ett schablonbelopp som ersättning för den skada som sökanden åsamkades genom det beslut som ogiltigförklarades genom nämnda dom.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut av den 28 november 2011 genom vilket svaranden beviljade sökanden ett belopp om 20 000 euro som ersättning för den skada som sökanden lidit och för att genomföra en tidigare dom från personaldomstolen, samt av beslut av den 29 juni 2012 genom vilket sökandens klagomål avseende beslut av den 28 november 2011 avslogs av svaranden,

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet ombudsersättning.

____________