Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 5 grudnia 2012 r. – Scheidemann przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-109/12)

(Służba publiczna – Urzędnicy – Przeniesienie międzyinstytucjnalne w trakcie postępowania w sprawie awansu, w ramach którego urzędnik był przedstawiony do awansu w pierwotnie zatrudniającej go instytucji – Żądanie przyznania awansu z mocą wsteczną – Wyraźna decyzja odmowna, wydana po decyzji dorozumianej – Termin na wniesienie zażalenia – Przekroczenie terminu – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabine Scheidemann (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Blot)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu oddalającej żądanie strony skarżącej o przyznanie jej awansu z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2010 r. Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.S. Scheidemann ponosi własne koszty.