Language of document : ECLI:EU:F:2014:1

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

(Camera a doua)

16 ianuarie 2014

Cauza F‑107/12

Philippe Guinet

împotriva

Băncii Europene de Investiții (BEI)

„Funcție publică – Personal al BEI – Sistem de pensii – Transferul drepturilor la pensie – Compensație pentru dezavantajele rezultate din întârzierea în transferul drepturilor la pensie – Condiția transferului efectiv al drepturilor la pensie dobândite în cadrul unui alt sistem decât cel al BEI – Principiul egalității de tratament”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE prin care domnul Guinet solicită anularea deciziei Băncii Europene de Investiții (BEI) de a respinge cererea acestuia privind reevaluarea drepturilor sale de pensie

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Guinet suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de Banca Europeană de Investiții. Banca Europeană de Investiții suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Decizie care lezează – Obligația de motivare – Conţinut

(Statutul funcționarilor, art. 25)

2.      Funcționari – Agenţi ai Băncii Europene de Investiţii – Pensii – Drepturi de pensie dobândite anterior intrării în funcție – Transfer în sistemul Băncii – Lipsa posibilității unui membru al personalului de a efectua un transfer în lipsa unui acord între Bancă și statul membru vizat – Lipsa posibilității membrului personalului vizat de a achiziționa ani suplimentari de asigurare – Încălcarea principiului egalității de tratament față de membrii personalului care beneficiază de aceste posibilități – Inexistenţă

(Regulamentul sistemului de pensii al personalului Băncii Europene de Investiții, art. 21-1)

3.      Asigurări sociale – Lucrători migranți – Asigurare pentru limită de vârstă și deces – Resortisant al unui stat membru angajat de un organism al Uniunii – Drepturi de pensie dobândite anterior intrării în serviciul organismului Uniunii – Transfer în sistemul organismului Uniunii– Reglementare națională care nu prevede posibilitatea de transfer – Încălcarea dreptului Uniunii – Inexistenţă – Existența unui obstacol în calea liberei circulații a persoanelor – Inexistenţă

(art. 45 TFUE și 48 TFUE)

4.      Funcționari – Agenţi ai Băncii Europene de Investiţii – Obligaţia de solicitudine care incumbă administraţiei – Principiul bunei administrări – Domeniu de aplicare – Obligația de a adopta măsuri în interesul serviciului în lipsa unui temei juridic – Inexistenţă

5.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Sarcină – Luarea în considerare a cerințelor de echitate – Obligarea părții care a obținut câștig de cauză la suportarea unei părți din propriile cheltuieli de judecată

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 88)

1.      Pentru a stabili dacă a fost îndeplinită cerința motivării prevăzută de statut, trebuie să fie luate în considerare nu numai documentele prin care este comunicată decizia, ci și împrejurările în care aceasta a fost adoptată și a fost adusă la cunoștința persoanei interesate. Astfel, este posibil să se considere că o decizie este motivată suficient atunci când a fost adoptată într‑un context cunoscut de funcționarul vizat și care i‑a permis să îi înțeleagă domeniul de aplicare. Pe de altă parte, cunoașterea de către persoana interesată a contextului în care s‑a adoptat o decizie poate constitui o motivare a deciziei respective.

(a se vedea punctul 44)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 30 noiembrie 2010, Taillard/Parlamentul, F‑97/09, punctul 33; 15 februarie 2011, Marcuccio/Comisia, F‑81/09, punctul 40

Tribunalul Uniunii Europene: 7 iulie 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, punctul 68; 24 octombrie 2011, P/Parlamentul, T‑213/10 P, punctul 30 și jurisprudența citată

2.      Nu se încalcă principiul egalității de tratament decât atunci când două categorii de persoane, ale căror situații de fapt și de drept nu prezintă diferențe esențiale, beneficiază de un tratament diferit sau atunci când situații diferite sunt tratate în mod identic.

Beneficiul retroactivității prevăzut de reglementarea internă a Băncii Europene de Investiții care face parte din mecanismul care permite achiziționarea de ani suplimentari de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii nu este altceva decât un mijloc de a neutraliza efectele de penalizare ale unei eventuale întârzieri neimputabile agentului vizat cu ocazia transferului drepturilor sale de pensie în raport cu data intrării sale în serviciul Băncii Europene de Investiții. Astfel de efecte negative decurg în special din înaintarea în vârstă a persoanei interesate și din avansarea sa în carieră, care conduc la creșterea costului de achiziție a unui an suplimentar de asigurare. Deci, atât dreptul la acordarea beneficiului retroactivității, cât și cuantumul acestui beneficiu sunt indisolubil legate de transferul drepturilor de pensie ale persoanei interesate. În consecință, beneficiul retroactivității nu reprezintă o reevaluare autonomă a drepturilor de pensie în sistemul de pensii al Băncii de care ar putea beneficia un agent care nu și‑a transferat drepturile de pensie dobândite într‑un sistem național.

În consecință, în raport cu beneficiul retroactivității, situația de fapt și de drept a unei persoane care nu a putut efectua un transfer al drepturilor de pensie nu este aceeași precum cea a membrilor personalului Băncii ale căror drepturi de pensie plătite în sistemul de pensii al Băncii ar fi putut fi afectate negativ de întârzieri neimputabile agenților respectivi, intervenite în operațiunea de transfer al drepturilor de pensie.

(a se vedea punctele 57, 60, 62 și 63)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 15 martie 1994, La Pietra/Comisia, T‑100/92, punctul 50

Tribunalul Funcției Publice: 26 septembrie 2011, Arnaldos Rosauro și alții/Comisia, F‑29/06, punctul 157

3.      În ceea ce privește coordonarea sistemelor de asigurări sociale între statele membre, nici Tratatul FUE, nici Regulamentul nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, nici regulamentul care i‑a succedat, respectiv Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, nu prevăd norme privind transferul capitalului reprezentând drepturile de pensie deja dobândite, ci sunt întemeiate pe principiile cumulului perioadelor și repartiției prestațiilor, astfel cum reiese de la articolul 48 TFUE, astfel cum a fost pus în aplicare prin regulamentele menționate.

Astfel, nu reiese de la articolul 45 TFUE obligația unui stat membru de a prevedea posibilitatea unui membru al personalului Băncii Europene de Investiții de a transfera capitalul reprezentând drepturile sale de pensie dobândite anterior către sistemul de pensii al Băncii, nici obligația de a încheia un acord în acest scop.

În consecință, lipsa unei astfel de posibilități a membrilor personalului Băncii nu poate fi considerată drept un obstacol în calea liberei circulații a lucrătorilor în sensul articolului 45 TFUE.

(a se vedea punctele 76-78)

Trimitere la:

Curte: 4 iulie 2013, Gardella, C‑233/12, punctele 33 și 35

4.      Obligația de solicitudine și principiul bunei administrări implică obligația autorității competente ca, atunci când se pronunță cu privire la situația unui funcționar sau a unui agent, chiar și în cadrul exercitării unei largi puteri de apreciere, să ia în considerare totalitatea elementelor care pot determina decizia sa; astfel, îi revine competența de a ține seama nu numai de interesul serviciului, ci și de cel al funcționarului sau al agentului vizat. Totuși, obligațiile de solicitudine, de bună‑credință și de bună administrare nu pot justifica luarea unor măsuri de către administrație în interesul reclamantului în lipsa oricărui temei juridic.

În consecință, în lipsa unui temei juridic pentru acordarea către unul dintre agenții săi a unui beneficiu legat de achiziționarea de ani suplimentari de asigurare sau în lipsa oricărei obligații juridice de a compensa dezavantajul financiar suferit de acest agent ca urmare a lipsei unui acord de transfer între Banca Europeană de Investiții și statul membru în care și‑a dobândit drepturile de pensie, nu se poate reproșa Băncii că, încălcându‑și obligațiile de solicitudine, de bună‑credință și de bună administrare, nu a adoptat beneficiul respectiv.

(a se vedea punctele 83 și 84)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 19 februarie 2013, BB/Comisia, F‑17/11, punctul 61

5.      Potrivit articolului 88 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, o parte, chiar dacă a avut câștig de cauză, poate fi obligată la plata, în tot sau în parte, a cheltuielilor de judecată, în cazul în care conduita acesteia justifică acest lucru. Această situație se regăsește în speță întrucât partea care a avut câștig de cauză a prezentat pentru prima oară în ședință argumente care ar fi afectat în mod fundamental administrarea cauzei dacă unul sau celălalt dintre aceste argumente ar fi fost întemeiat, fără a prezenta explicații cu privire la întârzierea în prezentarea acestor argumente.

(a se vedea punctele 94 și 96)