Language of document : ECLI:EU:F:2016:125

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

7 юни 2016 година

Дело F‑108/12

Marco Verile

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложение за бонус за осигурителен стаж — Жалба — Отмяна — Обжалване — Изменение на квалификацията на искането за отмяна на предложението за бонус за осигурителен стаж — Тълкуване на искането за отмяна като искане за отмяна на решението за признаване на бонус за осигурителен стаж след прехвърлянето на пенсионни права — Отхвърляне на искането — Решение по жалбата със сила на пресъдено нещо — Липса на основание за произнасяне“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за EОАЕ съгласно член 106а от последния, с която г‑н Marco Verile иска по-конкретно отмяната на решението на Европейската комисия от 9 декември 2011 г., с което му се признава бонус за осигурителен стаж вследствие на прехвърлянето на основание член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз в приложимата към този момент редакция (наричан по-нататък „Правилникът“), на капитала, представляващ пенсионните права, придобити от него в рамките на националната схема, към пенсионната схема на Европейския съюз, както и, доколкото е необходимо, отмяната на решението на органа по назначаването на Комисията, с което се отхвърля неговата административна жалба срещу посоченото решение

Решение:      Липсва основание за произнасяне по дело F‑108/12, Verile/Комисия. Г‑н Marco Verile и Европейската комисия понасят съответно направените от тях съдебни разноски.

Резюме

Жалба за отмяна — Жалба с отпаднал предмет вследствие на окончателно решение на съда на Съюза по друго дело, имащо, след изменение на квалификацията на предмета на жалбата, същия предмет — Липса на основание за произнасяне

(член 85, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

Отпаднал е предметът на жалба за отмяна и липсва основание за произнасяне, когато предметът на решение, постановено от съда на Съюза по друго дело, е станал, след изменение на квалификацията на предмета на жалбата по това дело, същия като този на разглежданата жалба, доколкото страните по двете дела са едни и същи и посоченото решение е придобило сила на пресъдено нещо и следователно е станало окончателно.

Всъщност, тъй като принципът на зачитане на силата на пресъдено нещо има основополагащо значение в правния ред на Съюза, за да се гарантират както стабилността на правото и правоотношенията, така и добро правораздаване, е необходимо съдебните решения, станали окончателни след изчерпването на наличните способи за защита или след изтичането на предвидените за тях срокове, да не могат повече да бъдат оспорвани.

(вж. т. 36—39)

Позоваване на:

Съд — решение от 16 март 2006 г., Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, т. 20 и цитираната съдебна практика