Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (десети състав)

20 октомври 2021 година(*)

„Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ спираловиден ластик за коса — Оповестяване на по-ранни промишлени дизайни — Оповестяване в интернет — Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Равни процесуални възможности — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд“

По дело T‑823/19

JMS Sports sp. z o.o., установено в Лодз (Полша), представлявано от D. Piróg и J. Słupski, адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от E. Śliwińska и D. Walicka,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативната комисия на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

Inter-Vion S.A., установено във Варшава (Полша), представлявано от T. Grucelski и T. Gawliczek, адвокати,

с предмет жалба срещу решението на трета апелативна комисия на EUIPO от 13 септември 2019 г. (преписка R 1573/2018‑3), постановено в производство за обявяване на недействителност със страни Inter-Vion и JMS Sports,

ОБЩИЯТ СЪД (десети състав),

състоящ се от: Ал. Корнезов, председател, E. Buttigieg (докладчик) и K. Kowalik-Bańczyk, съдии,

секретар: R. Ūkelytė, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 4 декември 2019 г.,

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 31 март 2020 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 23 март 2020 г.,

предвид писмените въпроси на Общия съд към страните и техните отговори на тези въпроси, подадени в секретариата на Общия съд на 25 и 30 ноември и 1 декември 2020 г.,

след съдебното заседание от 15 януари 2021 г.,

постанови настоящото

Решение

 Обстоятелствата по спора

1        Жалбоподателят, JMS Sports sp. z o.o., е притежател на промишления дизайн на Общността, заявен на 24 юни 2010 г. в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и регистриран под номер 1723677‑0001 съгласно Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70) за продукти, определени като „шноли за коса“, от клас 28.03 по смисъла на Локарнската спогодба от 8 октомври 1968 г., учредяваща международна класификация на промишлените дизайни.

2        Спорният промишлен дизайн е изобразен по следния начин:

Image not found

3        На 3 януари 2017 г. встъпилата страна, Inter-Vion S.A., подава искане за обявяване на недействителност на спорния промишлен дизайн на основание член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002 във връзка с членове 5 и 6 от него. Встъпилата страна поддържа, че спорният промишлен дизайн не е нов и оригинален в сравнение по-специално със следните два промишлени дизайна:

–        промишлен дизайн „Fancy Fane“, станал общодостъпен на 29 ноември 2009 г. на уебсайта http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 (наричан по-нататък уебсайтът или блогът „faneaccessories.blogspot“) и изобразен по следния начин: