Language of document :

Odvolanie podané 4. decembra 2020: Hermann Albers eK proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 5. októbra 2020 vo veci T-597/18, Hermann Albers/Európska komisia

(vec C-656/20 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Hermann Albers eK (v zastúpení: S. Roling, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Spolková republika Nemecko, Land Niedersaschsen

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje :

čiastočne zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2020, Hermann Albers/Komisia T-597/18, zrušením bodov 1 a 2jeho výroku,

v plnom rozsahu vyhovieť návrhom predloženým v prvostupňovom konaní na zrušenie rozhodnutia Európskej komisie z 12. júla 2018, C(2018) 4385 final1 a uložiť Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nezohľadnil význam článkov 107 a 108 ZFEÚ, pokiaľ ide o § 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (zákon o miestnej doprave Spolkovej krajiny Dolné Sasko – NNVG). § 7a NNVG na rozdiel od toho, čo tvrdí Všeobecný súd, predstavuje novú pomoc, na ktorú sa vzťahuje oznamovacia povinnosť.

Pokiaľ ide o článok 107 ZFEÚ, opatrenie nie je len medzištátnym prerozdelením finančných prostriedkov v rozsahu, v akom sú poverujúce orgány v rámci svojej dvojitej úlohy majiteľov podnikov verejnej dopravy príjemcami finančných dotácií a využívajú ich selektívnym spôsobom prostredníctvom priamych príspevkov na úkor súkromného sektora. Poverujúce orgány totiž kontrolujú podniky verejnej dopravy ako svoje „vlastné služby“. Finančné dotácie poskytnuté poverujúcim orgánom neoddeliteľne súvisia s poskytnutím výhody, keďže použitie prostriedkov na hospodársku činnosť komunálnych podnikov je v tom čase už určené. To narušuje hospodársku súťaž a prekáža obchodu medzi členskými štátmi.

Okrem toho a s prihliadnutím na povahu štátnej pomoci stanovenej v § 7a NNVG, ale aj nezávisle od toho, ide tiež o porušenie článku 108 ods. 3 ZFEÚ, pretože Spolková republika Nemecko neoznámila § 7b NNVG Európskej komisii.

____________

1 Rozhodnutie Európskej komisie o nevznesení námietok voči opatreniu prijatému Spolkovou krajinou Dolné Sasko (Niedersachsen) v súlade s § 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (vec SA.46538 [2017/NN]) (Ú. v. EÚ C 292, 2018, s. 1).