Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 2. června 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemsko) – X BV v. Classic Coach Company vof, Y, Z

(Věc C-112/21)1

„Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 – Práva z ochranné známky – Článek 6 odst. 2 – Omezení účinků ochranné známky – Nemožnost, aby majitel ochranné známky zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které má jen místní působnost – Podmínky – Pojem ‚starší právo‘ – Obchodní jméno – Majitel pozdější ochranné známky, který má právo, které je ještě starší – Relevance“

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: X BV

Odpůrci: Classic Coach Company vof, Y, Z

Výrok

Článek 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že se pro účely určení, že se jedná o „starší právo“ ve smyslu tohoto ustanovení, nevyžaduje, aby majitel tohoto práva mohl zakázat užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem.

Článek 6 odst. 2 směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že „starší právo“ ve smyslu tohoto ustanovení lze přiznat třetí osobě v situaci, kdy má majitel pozdější ochranné známky právo, které je ještě starší, uznané právem dotčeného členského státu, k označení zapsanému jako ochranná známka, nemůže-li již majitel ochranné známky a práva, které je ještě starší, podle práva dotčeného členského státu zakázat na základě svého práva, které je ještě starší, užívání pozdějšího práva třetí osobou.

____________

1 Úř. věst. C 189, 17.5.2021.