Language of document :

Sag anlagt den 5. december 2020 – Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik

(Sag C-661/20)

Processprog: slovakisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Hermes og R. Lindenthal, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Slovakiske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 3, sammenholdt med artikel 7 i Rådets direktiv 92/43/EØF 1 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, idet den har undtaget skovforvaltningsprogrammer og ændringer dertil, lejlighedsvis skovhugst og risikoforebyggende foranstaltninger for skove samt afhjælpning af følgerne af skade forårsaget af naturkatastrofer fra kravet om, at disse, når de kan påvirke Natura 2000-lokaliteter væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på de pågældende lokaliteter under hensyn til bevaringsmålsætningerne for disse lokaliteter.

Det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 2, sammenholdt med artikel 7 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, idet den ikke har truffet passende foranstaltninger for at forebygge forringelse af levesteder og forstyrrelser med betydelig indvirkning på særligt beskyttede områder, der er udpeget til beskyttelse af tjurer (OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Chočské vrchy SKCHVU050, OCHÚ Horná Orava SKCHVU008, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ Malá Fatra SKCHVU013, OCHÚ Poľana SKCHVU022, OCHÚ Slovenský Raj SKCHVU053, OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051 og OCHÚ Strážovské vrchy SKCHVU028).

Det fastslås, at Den Slovakiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF 2 af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, idet den ikke har truffet de påkrævede særlige bevaringsforanstaltninger for så vidt angår tjurers levested i områderne OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ SKCHVU013 Malá Fatra og OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051, der er udpeget til beskyttelse af denne art med henblik på at sikre, at den kan overleve og formere sig i sit udbredelsesområde.

Den Slovakiske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, vurderes alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen af virkningerne på lokaliteten giver de kompetente nationale myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet. I Den Slovakiske Republik sikrer naturbeskyttelsesloven og skovloven ikke, at skovforvaltningsprogrammer og ændringer dertil, lejlighedsvis skovhugst og risikoforebyggende foranstaltninger for skove samt afhjælpning af følgerne af skader forårsaget af naturkatastrofer vurderes med hensyn til deres virkninger på Natura 2000-lokaliteter. Habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, sammenholdt med artikel 7 var ikke gennemført korrekt ved udløbet af den frist, der var fastsat i den begrundede udtalelse, hvilket har skabt vedvarende problemer.

I henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 2, træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i de særlige bevaringsområder samt forstyrrelser af de arter, for hvilke områderne er udpeget, for så vidt som disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for dette direktivs målsætninger. I henhold til habitatdirektivets artikel 7 finder denne bestemmelse anvendelse på såvel lokaliteter af fællesskabsbetydning som særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet. Den Slovakiske Republik har i henhold til fugledirektivets artikel 4, stk. 1, udlagt 12 særligt beskyttede områder, som er angivet i bilag I til fugledirektivet. Den Slovakiske Republik har imidlertid ikke truffet passende foranstaltninger for at forebygge forringelse af tjurers levesteder og betydelige forstyrrelser af denne art i disse 12 særligt beskyttede områder.

Den Slovakiske Republik var i henhold til fugledirektivets artikel 4, stk. 1, forpligtet til at træffe forskellige foranstaltninger, herunder fastsætte specifikke beskyttelsesmålsætninger. Den Slovakiske Republik havde hverken ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist eller på tidspunktet for anlæggelsen af søgsmålet vedtaget nogen forvaltningsprogrammer for beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelsesloven for så vidt angår tjurers levesteder i syv særligt beskyttede områder.

____________

1     EFT 1992, L 206, s. 7.

2     EUT 2010, L 20, s. 7.