Language of document :

Kanne 5.12.2020 – Euroopan komissio v. Slovakian tasavalta

(asia C-661/21)

Oikeudenkäyntikieli: slovakia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Hermes, R. Lindenthal)

Vastaaja: Slovakian tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Slovakin tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY1 mukaisia velvoitteitaan, kun se on vapauttanut metsänhoito-ohjelmat ja niiden muutokset, sattumanvaraisen puunkorjuun ja metsille aiheutuvien riskien ehkäisemistoimenpiteet sekä luonnonkatastrofien aiheuttamien vahinkojen seurausten poistamisen vaatimuksesta, jonka mukaan toimenpiteiden, jotka ovat omiaan vaikuttamaan merkittävästi Natura 2000 alueisiin, vaikutuksia kyseisiin alueisiin on arvioitava asianmukaisesti näiden alueiden suojelutavoitteet huomioon ottaen,

toteaa, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisia velvoitteitaan, kun se ei ole suorittanut tarvittavia toimenpiteitä estääkseen metsojen elinympäristöjen heikentymisen sekä häiriöt, jotka vaikuttavat merkittävästi metsojen suojelemiseksi osoitettuihin erityisiin alueisiin (OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Chočské vrchy SKCHVU050, OCHÚ Horná Orava SKCHVU008, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ Malá Fatra SKCHVU013, OCHÚ Poľana SKCHVU022, OCHÚ Slovenský Raj SKCHVU053, OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051 ja OCHÚ Strážovské vrchy SKCHVU028);

toteaa, että Slovakian tasavalta ei ole noudattanut luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY2 4 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, kun se ei ole suorittanut vaadittavia erityissuojelutoimenpiteitä metsojen elinympäristöissä OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ SKCHVU013 Malá Fatra ja OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051, jotka on osoitettu metsojen suojeluun niiden eloonjäämisen ja lisääntymisen turvaamiseksi niiden levinneisyysalueella, ja

velvoittaa Slovakian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohdan nojalla kaikki suunnitelmat tai hankkeet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. Toimivaltaiset viranomaiset voivat, ottaen huomioon alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehdyt johtopäätökset, antaa hyväksyntänsä suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, ettei se vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen. Slovakian tasavallassa luonnonsuojelulaissa ja metsiensuojelulaissa ei taata, että metsänhoito-ohjelmia ja niiden muutoksia, sattumanvaraista puunkorjuuta ja metsille aiheutuvien riskien ehkäisemistoimenpiteitä sekä luonnonkatastrofien aiheuttamien vahinkojen seurausten poistamista koskee velvollisuus suorittaa arviointi vaikutuksista Natura 2000-alueisiin. Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 kohtaa ja 7 artiklaa ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön perustellussa lausumassa asetetun määräajan päättymishetkellä, mikä aiheuttaa ongelmia, jotka ovat yhä olemassa.

Luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 2 kohdan nojalla jäsenvaltioiden on toteutettava erityisten suojelutoimien alueilla tarpeellisia toimenpiteitä luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden estämiseksi, joita varten alueet on osoitettu, siinä määrin kuin nämä häiriöt saattaisivat vaikuttaa merkittävästi tämän direktiivin tavoitteisiin. Luontotyyppidirektiivin 7 artiklan mukaisesti tätä säännöstä sovelletaan sekä yhteisön tärkeinä pitämiin alueisiin että lintudirektiivin nojalla erityisten suojelutoimien alueisiin. Slovakia on osoittanut lintudirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti metsojen, jotka mainitaan lintudirektiivin liitteessä I, suojeluun 12 erityisten suojelutoimien aluetta. Slovakia ei ole kuitenkaan toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä estääkseen metsojen elinympäristöille aiheutuvia vahinkoja ja tämän lajin merkittäviä häiriöitä näillä 12 erityisten suojelutoimien alueella.

Slovakian tasavallalla oli lintudirektiivin 4 artiklan 1 kohdan nojalla velvollisuus toteuttaa metsojen suojeluun osoitetuilla 12 erityisten suojelutoimenpiteiden alueella erityisiä toimenpiteitä, mukaan lukien velvollisuus asettaa erityisen suojelun tavoitteet. Slovakian tasavalta ei ole perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättymishetkellä eikä tämän kanteen nostamishetkellä hyväksynyt suojeltujen alueiden hoito-ohjelmia metsojen elinympäristöjen suojelusta seitsemällä erityisen suojelun alueella annetun lain nojalla.

____________

1     EYVL 1992, L 206, s. 7.

2     EUVL 2010, L 20, s. 7.