Language of document :

Жалба, подадена на 4 декември 2020 г. от Единния съвет за преструктуриране срещу решението, постановено от Общия съд (осми разширен състав) на 23 септември 2020 г. по дело T-414/17, Hypo Vorarlberg Bank AG/Единен съвет за преструктуриране

(Дело C-663/20 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Единен съвет за преструктуриране (ЕСП) (представители: H. Ehlers, P. A. Messina и J. Kerlin, а също и H.-G. Kamann, F. Louis и P. Gey, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Hypo Vorarlberg Bank AG

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решение на Общия съд от 23 септември 2020 г., Hypo Vorarlberg Bank/ЕСП (T-414/17, EU:T:2020:437);

да отхвърли първоинстанционната жалба;

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание: нарушение на член 85, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд, изопачаване на доказателствата и нарушение на правото на ЕСП на справедлив процес

На първо място, ЕСП поддържа, че Общият съд неправилно е тълкувал и приложил член 85, параграф 3 от Процедурния правилник, когато постановил, че ЕСП не е удостоверил надлежно своето решение от 11 април 2017 г. относно предварителните вноски за 2017 г. в Единния фонд за преструктуриране (SRB/ES/SRF/2017/05) (спорното решение), тъй като доказателствата за надлежното удостоверяване на това решение, представени от ЕСП в съдебното заседание, не били допустими. Във връзка с това ЕСП твърди, първо, че е имал основание да представи едва в съдебното заседание доказателства за надлежното удостоверяване на спорното решение, тъй като преди това въпросът за липсата на удостоверяване нито бил обсъждан в писмената фаза на производството, нито бил повдиган в рамките на процесуално-организационни действия или в определение на Общия съд за събиране на доказателства. ЕСП твърди, второ, че Общият съд е изопачил представените му доказателства, доколкото не ги взел предвид и приел, че дори и посочването им да е допустимо, съответните факти били недоказани. Наред с това, когато приел, че представените доказателства при всички случаи не установяват наличието на неделима връзка между подписания от председателя на ЕСП фиш за изпращане на преписката и приложението към спорното решение, Общият съд не взел предвид референтния номер на фиша, чрез който този фиш бил неразривно свързан с електронния документ, който пък съдържал спорното решение и приложението към него. ЕСП твърди, трето, че Общият съд е действал в нарушение на правото на ЕСП на справедлив процес, доколкото в съдебното заседание не обсъдил проблема с липсата на удостоверяване, не уважил искането на ЕСП да представи допълнителни доказателства и не указал на ЕСП, че счита представените от него доказателства за недостатъчни.

Второ основание: нарушение на член 296 ДФЕС

На второ място, ЕСП поддържа, че Общият съд не е приложил правилно изискванията на член 296 ДФЕС и член 47 от Хартата на основните права, доколкото приел, че спорното решение не е надлежно мотивирано, тъй като не позволява на Hypo Vorarlberg Bank да провери изцяло правилността на съдържащите се в него изчисления. Общият съд не успял да съвмести тези изисквания със задължението за поверителност, което следва от член 339, който Общият съд не споменал в обжалваното съдебно решение, и от останалите принципи на правото на Съюза. Регламент (ЕС) 2015/631 , на който се основава изчислението на вноските и чиято валидност Hypo Vorarlberg Bank освен това не оспорва, осигурявал пропорционален баланс между принципа на прозрачност, задължението за спазване на професионалната тайна и останалите заявени в него цели, по-конкретно целта да се достигне определено целево равнище на вноските за финансирането на Единния фонд за преструктуриране и да се събират вноски от всички съответни институции справедливо и пропорционално. При мотивирането на спорното решение ЕСП се придържал към тези правни рамки и така изпълнил задължението си за надлежно мотивиране на спорното решение.

____________

1 Делегиран регламент на Комисията от 21 октомври 2014 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (ОВ L 11, 2015 г., стр. 44).