Language of document :

Žalba koju su 3. prosinca 2020. podnijeli Lico Leasing, S. A. U i Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A. protiv presude Općeg suda (osmo prošireno vijeće) od 23. rujna 2020. u spojenim predmetima T-515/13 RENV i T-719/13 RENV, Kraljevina Španjolska i dr./Komisija

(predmet C-658/20 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelji: Lico Leasing, S. A. U i Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A. (zastupnici: J. M. Rodríguez Cárcamo i M. A. Sánchez, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Bankia, S. A. i drugi i Aluminios Cortizo, S. A.

Žalbeni zahtjev

Lico Leasing, S. A. U., Establecimiento Financiero de Crédito (u daljnjem tekstu: LICO) i Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A. (u daljnjem tekstu: PYMAR) traže od Suda da donese presudu kojom će:

u cijelosti ukinuti presudu Općeg suda od 23. rujna 2020., Španjolska i dr./Komisija (T-515/13 RENV i T-719/13 RENV, EU:T:2020:434);

poništiti Odluku Komisije 2014/200/EU od 17. srpnja 2013. o državnoj potpori SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) koju provodi Španjolska – Porezne mjere koje se primjenjuju na određene ugovore o financijskom zakupu također poznate i kao španjolski sustav poreznih poticaja na zakup (SL 2014., L 114, str. 1.) ili da, podredno, poništi nalog za povrat potpora, i

naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova koji su nastali društvima LICO i PYMAR u vezi s ovom žalbom, u postupku povodom vraćanja na ponovno suđenje (T-719/13 RENV), u žalbenom postupku (C-128/16 P) i u prvostupanjskom postupku (T-719/13).

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

PRVI ŽALBENI RAZLOG: MATERIJALNE POGREŠKE, POGREŠKE U KVALIFIKACIJI ČINJENICA I POGREŠKE U OBRAZLOŽENJU PRIMJENE ČLANKA 107. STAVKA 1. UFEU-A

Društva LICO i PYMAR navode da je Opći sud prilikom tumačenja članka 107. stavka 1. UFEU-a počinio sljedeće pogreške koje se tiču prava, materijalne pogreške, pogreške u kvalifikaciji činjenica i pogreške u obrazloženju:

(i) Pogreška koja se tiče prava u provjeri referentnog sustava s obzirom na to da Komisija ni u odluci kao niti pred Općim sudom nije utvrdila koji je referentni sustav za STL, ni u odnosu na njega u cjelini niti u pogledu svake od pojedinačnih mjera koje ga čine.

(ii) Pogreške koje se tiču prava prilikom pravne kvalifikacije upravnog odobrenja za buduću amortizaciju: (a) pogreška u utvrđenju da postojanje postupka odobrenja nužno podrazumijeva selektivnost mjere, a da pritom nije potrebno ispitivanje u tri faze koje zahtijeva sudska praksa Općeg suda, (b) pogreška u kvalifikaciji odobrenja za buduću amortizaciju kao diskrecijske ovlasti koja omogućuje postizanje ciljeva izvan poreznog sustava i (c) pogreška u ocjeni u skladu s kojom selektivnost samo jedne od mjera koje omogućuju korištenje STL-a u cjelini (odobrenje buduće amortizacije) omogućuje donošenje zaključka da je sustav selektivan u cjelini.

(iii) Nepostojanje obrazloženja u pogledu usporedbe činjeničnih i pravnih situacija društava na koja je utjecala predmetna mjera.

DRUGI ŽALBENI RAZLOG: ISKRIVLJAVANJE I POGREŠKA U KVALIFIKACIJI ČINJENICA U VEZI S DOPISOM POVJERENICE NADLEŽNE ZA GU „TRŽIŠNO NATJECANJE” U POGLEDU NAČELA ZAŠTITE LEGITIMNIH OČEKIVANJA

Društva LICO i PYMAR navode da je Opći sud iskrivio sadržaj dopisa povjerenice nadležne za GU „Tržišno natjecanje” i pogrešno kvalificirao njegov sadržaj u smislu da dopis nije nudio precizna, bezuvjetna i dosljedna jamstva koja mogu stvoriti legitimna očekivanja.

TREĆI ŽALBENI RAZLOG: POGREŠKA U KVALIFIKACIJI ČINJENICA PRILIKOM PRIMJENE I TUMAČENJA NAČELA PRAVNE SIGURNOSTI

Društva LICO i PYMAR navode da, čak i da Opći sud nije iskrivio sadržaj dopisa povjerenice nadležne za GU „Tržišno natjecanje” u svrhu primjene načela zaštite legitimnih očekivanja, prilikom ispitivanja razloga u vezi s načelom pravne sigurnosti pogrešno je ocijenio, kako tu činjenicu, tako i odluku o francuskim poreznim GIU-ima što ga je dovelo do pogrešnog tumačenja i primjene navedenog načela.

ČETVRTI ŽALBENI RAZLOG: POGREŠKA KOJA SE TIČE PRAVA U VEZI S NAČELIMA KOJA SE PRIMJENJUJU NA POVRAT POTPORE

Društva LICO i PYMAR navode da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u vezi s načelima koja se primjenjuju na povrat potpore, (i) jer okolnost da se brodarska poduzeća nisu smatrala korisnicima potpore ne omogućuje donošenje zaključka da su GIU-iji i ulagači doista koristili potporu u cijelosti, kad je utvrđeno da to nije bio slučaj, i (ii) jer ako je za utvrđivanje postojanja državne potpore potrebno uzeti u obzir učinke mjere a ne primijenjenu metodu, jednako tako, u okviru povrata treba uzeti u obzir učinke a ne primijenjenu metodu zbog čega se ne čini razumnim da se u francuskom slučaju odbiju iznosi preneseni na korisnike a da se ti isti iznosi ne odbiju u španjolskom slučaju, kad su praktični učinci u oba slučaja istovjetni.

____________