Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on tehnyt 2.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-174/19, Vincenti v. EUIPO, 23.9.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-653/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: A. Lukošiūtė ja K. Tóth, avustajanaan B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Guillaume Vincenti

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

unionin yleisen tuomioistuimen 23.9.2020 antama tuomio asiassa T-174/19, Guillaume Vincenti v. EUIPO, kumotaan

kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneet kulut mukaan lukien.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksen tueksi esitetään kaksi valitusperustetta.

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohtaa virheellisesti katsoessaan, että virkamiestä on kuultava ennen hänen ylentämättä jättämistään koskevan päätöksen tekemistä.

Unionin yleinen tuomioistuin on tällöin ensinnäkin jättänyt huomiotta sen, ettei ylennykseen ole subjektiivista oikeutta ja ettei ylentämättä jättäminen merkitse oikeuksien loukkaamista.

Näin menetellessään unionin yleinen tuomioistuin on toisaalta jättänyt huomiotta myös sen, ettei ylentämättä jättäminen ole verrattavissa asianosaiselle epäedulliseen hallintotoimeen.

Toisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on todennut, ettei asiassa voida sulkea pois sitä, että päätöksen lopputulos olisi voinut perustellusti olla toisenlainen, jos EUIPO olisi ensin kuullut virkamiestä. Ratkaisun perustelut ovat tältä osin puutteelliset, koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole arvioinut kantajan perusteluja.

____________