Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 12. února 2021 – UAB „Romega“ v. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(Věc C-89/21)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: UAB „Romega“

Odpůrkyně: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Předběžná otázka

Musí být článek 1 nařízení Komise (ES) č. 2073/20051 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny a čl. 14 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/20022 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, vykládány tak, že příslušným dozorčím orgánům členského státu svěřují diskreční pravomoc k rozhodnutí, že čerstvé drůbeží maso, které splňuje požadavky stanovené v řádku l.28 kapitoly 1 přílohy I nařízení č. 2073/2005, nesplňuje požadavky čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení č. 178/2002 v případě, kdy je potravina, která spadá pod uvedenou kategorii potravin, kontaminována jinými sérotypy salmonely, než jsou ty uvedené v řádku l.28 kapitoly 1 přílohy I nařízení č. 2073/2005, jak tomu je v projednávané věci?

____________

1 Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. 2005, L 338, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. 2002, L 31, s. 1).