Language of document :

Жалба, подадена на 17 февруари 2021 г. от Danske Slagtermestre срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 1 декември 2020 г. по дело T-486/18, Danske Slagtermestre/Комисия

(Дело C-99/21 P)

Език на производството: датски

Страни

Жалбоподател: Danske Slagtermestre (представител: H. Sønderby Christensen, advokat)

Други страни в производството: Европейска комисия и Кралство Дания

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени определението на Общия съд от 1 декември 2020 г. по дело T-486/18.

Основания и основни доводи

Първо основание за обжалване: Общият съд е приложил неправилно изискването за пряко засягане. По това основание жалбоподателят твърди, че за доказването на пряко засягане е достатъчно Danske Slagtermestre да изложи причините, поради които стъпаловидният модел може да постави членовете му в неблагоприятно конкурентно положение (вж. т. 47 и 50 от решение на Съда от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия, Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Комисия/Ferracci1 ). Затова Общият съд допуснал грешка при прилагането на правото, когато в точка 103 от обжалваното определение приел, че Danske Slagtermestre трябва да докаже кои конкретно негови членове са засегнати и как точно стъпаловидният модел засяга конкурентното им положение.

Второ основание за обжалване: Общият съд не е съобразил факта, че изискването за лично засягане не се прилага в случаите по член 263, четвърта алинея, трето предложение ДФЕС. Затова жалбоподателят твърди, че определението на Общия съд е постановено при неправилно прилагане на правото, доколкото при преценката на въпроса за прякото засягане в точка 103 се споменават съображенията в точки 71—77 относно личното засягане. Общият съд изрично посочил — както в точка 63, с която започва този раздел, така и в точка 82, с която разделът завършва — че точки 71—77 се отнасят единствено до критериите за лично засягане.

Трето основание за обжалване: Общият съд не е съобразил факта, че критериите, приложени от Съда в решение от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия, Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Комисия/Ferracci, потвърждават, че в настоящия случай изискването за пряко засягане е изпълнено. Жалбоподателят твърди, че в този смисъл Danske Slagtermestre надлежно е посочило, че i) дейностите са сходни, ii) членовете му имат дейност на същия пазар за стоки и услуги като дружеството, на което е отпусната помощта, и iii) членовете му имат дейност на същия географски пазар като дружеството, на което е отпусната помощта. В настоящия случай дейностите на членовете му били не просто сходни, а еднакви с дейността на получателя на помощта.

Четвърто основание за обжалване: Общият съд е използвал неправилно думата „доказва“ в точка 103, тъй като тази дума е значително по-силна от думите „обяснява“ или „посочва“. Във връзка с това жалбоподателят твърди, че не е вярно, че Danske Slagtermestre не е обяснило защо членовете му да са изложени на нарушена заради стъпаловидния модел конкуренция. Изискването вече било изпълнено поради това, че получателят бил освободен от разходи, които поначало самият той би трябвало да понесе в рамките на своето текущо управление или на своята нормална дейност. Това следвало от практиката на Съда (вж. по-специално решение на Съда от 3 март 2005 г., Heiser2 ).

Пето основание за обжалване: при всички положения Общият съд не е преценил правилно фактите по делото и поради това е допуснал грешки при прилагането на правото в точки 71—77. Жалбоподателят твърди, първо, че Общият съд е допуснал грешка, като е изразил съмнения по отношение на някои от представените от Danske Slagtermestre данни, въпреки че същите не са били оспорени от Комисията или датското правителство, и второ, че Общият съд е допуснал грешка, като не е взел предвид редица важни подробности, посочени от Danske Slagtermestre на няколко места в жалбата му, в репликата и в приложенията.

____________

1 C-622/16 P—C-624/16 P, EU:C:2018:873.

2 C-172/03, EU:C:2005:130, т. 55.