Language of document :

Жалба, подадена на 27 януари 2021 г. от Lietuvos geležinkeliai AB срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 18 ноември 2020 г. по дело T-814/17, Lietuvos geležinkeliai/Комисия

(Дело C-42/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Lietuvos geležinkeliai AB (представители: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Други страни в производството: Европейска комисия, Orlen Lietuva AB

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение изцяло или отчасти, доколкото с него се отхвърля искането на жалбоподателя за отмяна на Решение на Комисията C(2017) 6544 окончателен от 2 октомври 2017 г. по дело AT.39813 — Baltic rail1 ;

да отмени изцяло или отчасти оспорваното решение;

при условията на евентуалност, да отмени или допълнително да намали размера на наложената на Lietuvos geležinkeliai глоба и

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, направени в настоящото производство и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят посочва четири основания в подкрепа на жалбата си.

Първо, Общият съд тълкувал неправилно и поради това приложил неправилно практиката на Съда, съгласно която предприятие с господстващо положение следва да предоставя достъп до инфраструктура само ако отказът е от естество да елиминира всякаква конкуренция на пазара за търсещия достъп, ако подобен отказ не може да бъде обективно обоснован и ако достъпът сам по себе си е абсолютно необходим за упражняване на стопанската дейност на това лице.

Второ, демонтирането на 19-километрова железопътна линия, свързваща Мажейкяй в северозападна Литва с латвийската граница (наричана по-нататък „железопътната линия“) „много бързо, без да са осигурени необходимите финансови средства“, не представлявало злоупотреба с господстващо положение.

Трето, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че демонтирането на железопътната линия е в състояние да ограничи конкуренцията.

Четвърто, Общият съд допуснал противоречие, като се позовал на твърдяното антиконкурентно намерение на жалбоподателя, за да определи дали следва да наложи глоба и за да прецени размера на глобата, независимо от констатацията, че твърдяното нарушение не се основава на намерението, на антиконкурентната стратегия или на недобросъвестността на жалбоподателя.

____________

1 Резюме на решение на Комисията от 2 октомври 2017 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Дело AT.39813 — Baltic rail) (нотифицирано под номер C(2017) 6544) (ОВ C 383, 2017 г., стр. 7).