Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 27. janvārī Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2020. gada 18. novembra spriedumu lietā T-735/18 Aquind/ACER

(Lieta C-46/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (pārstāvji: P. Martinet, E. Tremmel, pārstāvji, B. Creve,  advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Aquind Ltd

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

pilnībā vai daļēji atcelt pārsūdzēto spriedumu;

ja Tiesa uzskata, ka to pieļauj tiesvedības stadija, noraidīt pirmajā instancē celto prasību kā nepamatotu;

pakārtoti, nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā atbilstoši Tiesas spriedumam;

piespriest Aquind Ltd atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas instancē, kā arī tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Pārsūdzētajā spriedumā Vispārējā tiesa apmierināja prasītāja ceturto un devīto pamatu, un, pamatojoties uz minēto, atcēla ACER apelācijas valdes Lēmumu A–001-2018, noraidīja prasību pārējā daļā un piesprieda ACER atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Ar šo apelācijas sūdzību ACER norāda, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi šādas tiesību kļūdas:

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu attiecībā uz ACER apelācijas valdes – vispār un konkrētajā lietā – veiktās kontroles intensitāti saistībā ar kļūdām sarežģītos tehniskos un ekonomiskos vērtējumos.

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu attiecībā uz Regulas Nr. 714/2009 1 17. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretāciju.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 714/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem piekļuvei tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu (OV 2009, L 211, 15. lpp.).