Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 27 януари 2021 г. — FCC Česká republika s.r.o.

(Дело C-43/21)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší správní soud (Чешка република)

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: FCC Česká republika s.r.o.

Насрещна страна в касационното производство: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

при участието на: Ministerstvo životního prostředí

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 3, точка 9 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)1 да се тълкува в смисъл, че понятието „съществена промяна“ на инсталация означава също удължаване на периода на депониране на отпадъци в депо за отпадъци, дори ако едновременно с това не се променят одобрените максимални размери на депото или допустимият му общ капацитет?

____________

1 ОВ L 334, 2010 г., стр. 17.