Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Timişoara (Rumeenia) 26. jaanuaril 2021 – T.A.C. versus ANI

(kohtuasi C-40/21)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Timişoara

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: T.A.C.

Vastustaja: ANI

Eelotsuse küsimused

1.    Kas karistuste proportsionaalsuse põhimõtet, mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 49, tuleb tõlgendada nii, et see on kohaldatav ka muude kui riigisiseses õiguses formaalselt süüteona kvalifitseeritud koosseisude suhtes, mida siiski saab käsitada „kriminaalsüüdistusena“ Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 tähenduses, arvestades Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas kujundatud kriteeriume, eelkõige karistuse raskuse kriteeriumi, nagu põhikohtuasjas seoses huvide konflikti hindamisega, mille tuvastamise korral võidakse kohaldada kõrvalkaristust, mis seisneb valitavas riigiametis tegutsemise kolmeaastases keelus?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas karistuste proportsionaalsuse põhimõtet, mis on tagatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 49, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi rakendussäte, mille kohaselt juhul, kui valitavas riigiametis tegutseva isiku puhul tuvastatakse huvide konflikt, siis kohaldatakse automaatselt, seaduse alusel (ope legis), kõrvalkaristust ehk valitavas riigiametis tegutsemise kolmeaastast keeldu, ilma et oleks võimalik määrata karistus, mis on toime pandud rikkumisega proportsionaalne?

3.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 15 lõikes 1 tagatud õigust teha tööd ja harta artiklis 47 tagatud õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi rakendussäte, mille kohaselt juhul, kui valitavas riigiametis tegutseva isiku puhul tuvastatakse huvide konflikt, siis kohaldatakse automaatselt, seaduse alusel (ope legis), kõrvalkaristust ehk valitavas riigiametis tegutsemise kolmeaastast keeldu, ilma et oleks võimalik määrata karistus, mis on toime pandud rikkumisega proportsionaalne?

____________