Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 26. janvārī iesniedza Curtea de Apel Timişoara (Rumānija) – T.A.C./ANI

(Lieta C-40/21)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Timişoara

Pamatlietas puses

Prasītājs: T.A.C.

Atbildētāja: ANI

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pantā nostiprinātais sodu samērīguma princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ir piemērojams arī faktiem, kas valsts tiesībās nav formāli definēti kā noziegums, bet kas var būt uzskatāmi par “apsūdzību [..] krimināllietā” Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta izpratnē, ievērojot Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā izstrādātos kritērijus, it īpaši, ievērojot soda bardzības kritēriju, kā pamatlietā izskatāmajā gadījumā, kas attiecas uz interešu konflikta vērtējumu, kura rezultātā var tikt piemērots papildsods – aizliegums ieņemt vēlētus amatus valsts iestādē uz trim gadiem?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pantā nostiprinātais sodu samērīguma princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu īstenojošā valsts tiesiskā regulējuma tiesību normu, saskaņā ar kuru interešu konflikta konstatējuma gadījumā personai, kura ieņem vēlētu amatu valsts iestādē, automātiski saskaņā ar likumu (ope legis) tiek piemērots papildsods – aizliegums ieņemt vēlētus amatus valsts iestādē uz trim gadiem, neparedzot iespēju uzlikt sodu, kas būtu samērīgs ar izdarīto pārkāpumu?

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 15. panta 1. punktā garantētās tiesības strādāt, kā arī Hartas 47. pantā garantētās tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu ir jāinterpretē tādējādi, ka tās nepieļauj tādu īstenojošā valsts tiesiskā regulējuma tiesību normu, saskaņā ar kuru interešu konflikta konstatējuma gadījumā personai, kura ieņem vēlētu amatu valsts iestādē, automātiski saskaņā ar likumu (ope legis) tiek piemērots papildsods – aizliegums ieņemt vēlētus amatus valsts iestādē uz trim gadiem, neparedzot iespēju uzlikt sodu, kas būtu samērīgs ar izdarīto pārkāpumu?

____________