Language of document :

2020 m. gruodžio 22 d. High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited / Ispanijos Karalystė

(Byla C-700/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Prejudiciniai klausimai

1.    Atsižvelgiant į klausimų, į kuriuos turi atsakyti nacionalinis teismas, kad nuspręstų, ar turi priimti teismo sprendimą pagal 1996 m. Arbitražo akto 66 straipsnį, pobūdį, ar taikant šią nuostatą priimtas teismo sprendimas gali būti laikomas atitinkamu valstybės narės, kurioje prašoma pripažinimo, „teismo sprendimu“, kaip jis suprantamas pagal Reglamento Nr. 44/20011 34 straipsnio 3 dalį?

2.    Atsižvelgiant į tai, kad dėl arbitražo sprendimo, kaip antai 1996 m. Arbitražo akto 66 straipsnyje numatytas sprendimas, priimtas teismo sprendimas yra teismo sprendimas, kuris nepatenka į Reglamento Nr. 44/2001 materialinę taikymo sritį dėl 1 straipsnio 2 dalies d punkte numatytos su arbitražu susijusios išimties, ar toks teismo sprendimas gali būti laikomas atitinkamu valstybės narės, kurioje prašoma pripažinimo, „teismo sprendimu“, kaip jis suprantamas pagal reglamento 34 straipsnio 3 dalį?

3.    Darant prielaidą, kad Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 3 dalis netaikoma, jeigu kitos valstybės narės teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas prieštarautų nacionalinei viešajai tvarkai dėl to, kad juo būtų pažeidžiamas res judicata principas atsižvelgiant į ankstesnį nacionalinį arbitražo sprendimą arba ankstesnį teismo sprendimą, kurį remdamasis arbitražo sprendimu priėmė valstybės narės, kurioje prašoma pripažinimo, teismas, ar galima remtis Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 1 dalimi kaip pagrindu atsisakyti pripažinti arba vykdyti teismo sprendimą, arba, ar reglamento 34 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyti visi pagrindai, kuriais remiantis dėl res judicata ir (arba) nesuderinamumo galima užkirsti kelią teismo sprendimo, kaip jis suprantamas pagal reglamentą, pripažinimui ir vykdymui?

____________

1 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).