Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif de Dijon (Prantsusmaa) 31. märtsil 2021 – M. X versus Préfet de Saône-et-Loire

(kohtuasi C-206/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal administratif de Dijon

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: M. X

Vastustaja: Préfet de Saône-et-Loire

Eelotsuse küsimus

Kas sellega, et 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/38/EÜ1 artikli 7 lõike 1 punktis b ja artikli 8 lõikes 4 nõutakse ravikindlustuse ja piisavate vahendite omamist, et sotsiaalabisüsteemi mitte koormata, on käesoleva kohtumääruse punktis 7 viidatud sätete vastaselt kehtestatud selliste isikute kaudne diskrimineerimine, kes ei suuda oma puude tõttu töötada või saavad seda teha ainult piiratud ulatuses ning kellel ei pruugi seetõttu olla oma vajaduste täitmiseks piisavalt vahendeid, koormamata märkimisväärselt või põhjendamatult oma elukohaliikmesriigi sotsiaalabisüsteemi?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05, lk 46).