Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 11. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Reprensus GmbH/S-V Pavlovi Trejd EOOD

(Lieta C-591/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja un revīzijas sūdzības iesniedzēja: Reprensus GmbH

Atbildētāja un atbildētāja revīzijas tiesvedībā: S-V Pavlovi Trejd EOOD

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 7. panta 1) punkta a) apakšpunkts un 2) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ir konstatējama jurisdikcija attiecībā uz neatļautu darbību par zaudējumu atlīdzību celtas prasības gadījumā, ja prasītājs ar ļaunprātīgu maldināšanu ir ticis mudināts noslēgt pirkuma līgumu un samaksāt pārdošanas cenu?

____________

1 OV 2012, L 351, 1. lpp.