Language of document :

Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 13 април 2021 г. — Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Дело C-238/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Страни в главното производство

Жалбоподател: Porr Bau GmbH

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Преюдициални въпроси

Допуска ли член 6, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО1 национална правна уредба, съгласно която статусът за край на отпадъка настъпва само когато отпадъците, съществуващите вещества или получените от тях вещества се използват пряко като заместители на суровини или произведени от първични суровини продукти или са подготвени за повторна употреба?

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен:

Допуска ли член 6, параграф 1 от Директива 2008/98 национална правна уредба, съгласно която статусът за край на отпадъка за изкопни материали може да настъпи най-рано чрез замяната на суровини или произведени от първични суровини продукти?

В случай че на първия и/или на втория въпрос се отговори отрицателно:

Допуска ли член 6, параграф 1 от Директива 2008/98 национална правна уредба, която предвижда, че статусът за край на отпадъка за изкопни материали не може да настъпи ако формалните критерии (по-специално задълженията за регистрация и документиране), които нямат никакво свързано с околната среда отражение върху извършената мярка, не са изпълнени или не са изпълнени изцяло, въпреки че е установено, че изкопните материали не надвишават предвидените за конкретното предназначение пределни допустими стойности (клас за качество), които следва да се спазват?

____________

1     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 2008 г., стр. 3).