Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumænien) den 22. juni 2021 – Zenith Media Communications SRL mod Consiliul Concurenţei

(Sag C-385/21)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parter i hovedsagen

Sagsøger i første instans og revisionsappellant: Zenith Media Communications SRL

Sagsøgt i første instans og revisionsindstævnt: Consiliul Concurenţei

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 3, TEU og artikel 101 TEUF fortolkes således, at bestemmelserne

forpligter medlemsstatens konkurrencemyndighed til at fortolke national lovgivning om fastsættelse af bøder i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at det skal efterprøves, om den samlede omsætning, der er angivet i resultatopgørelsen i regnskabet for det foregående regnskabsår, loyalt afspejler de økonomiske og finansielle transaktioner i overensstemmelse med den økonomiske realitet

henset til proportionalitetsprincippet er til hinder for en medlemsstats konkurrencemyndigheds praksis med at pålægge en bøde i forhold til den omsætning, der er angivet på resultatopgørelsen i regnskabet for det foregående regnskabsår, som omfatter beløb, der viderefaktureres de endelige kunder for formidlingsydelser med henblik på køb af medieplads, og ikke kun provision for denne formidlingsydelse

er til hinder for en fortolkning af en national regel, hvorefter ansvaret for korrekt bogføring i regnskabet og for loyal angivelse af de økonomiske og finansielle transaktioner i overensstemmelse med den økonomiske realitet påhviler den virksomhed, som sanktioneres, og medlemsstatens konkurrencemyndighed er bundet af den måde, hvorpå den sanktionerede virksomhed opfylder denne forpligtelse?

____________