Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d'appel de Mons (Belgien) den 24. juni 2021 – Ryanair DAC mod Happy Flights Srl, tidligere Happy Flights Sprl

(Sag C-386/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d'appel de Mons

Parter i hovedsagen

Appellant: Ryanair DAC

Kontraappellant: Happy Flights Srl, tidligere Happy Flights Sprl

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 7, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 1 fortolkes således, at begrebet »sager om kontraktforhold« som omhandlet i denne bestemmelse omfatter et søgsmål om kompensation, der er anlagt på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer i tilfælde af boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 2 , af et inkassoselskab, der er tredjemand i forhold til kontrakten med luftfartsselskabet, og som gør gældende, at det er indtrådt i passagerens krav, men ikke har godtgjort, at det er indtrådt i alle rettigheder og forpligtelser i forhold til den oprindelige kontrakt?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende skal artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 7, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område da fortolkes således, at opfyldelsesstedet for den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldelsesstedet for lufttransportaftalen, dvs. afgangsstedet eller ankomststedet for flyafgangen eller i givet fald et andet sted?

____________

1     EUT 2012, L 351, s. 1.

2     EUT 2004, L 46, s. 1.