Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Mons (Belgia) on esittänyt 24.6.2021 – Ryanair DAC v. Happy Flights Srl, aiemmin Happy Flights Sprl

(asia C-386/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Mons

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ryanair DAC

Vastapuoli: Happy Flights Srl, aiemmin Happy Flights Sprl

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu käsite ”sopimusta koskeva asia” kattaa korvauskanteen, jonka perintäyhtiö, joka on lentokuljetussopimukseen nähden ulkopuolinen taho, on nostanut myöhemmin matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20042 perusteella, vaikka kyseinen yhtiö ei ole osoittanut tulleensa alkuperäisen sopimuskumppanin tilalle kaikkien hänen oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa osalta?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että kanteen perusteena olevan velvoitteen täytäntöönpanopaikka on lentokuljetussopimuksen täytäntöönpanopaikka eli lennon lähtöpaikka tai määränpää taikka mahdollisesti muu paikka?

____________

1 EUVL 2012, L 351, s. 1.

2 EUVL 2004, L 46, s. 1.