Language of document :

14. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(kohtuasi C-122/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Gattinara ja C. Zadra)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et Itaalia Vabariik on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiivist 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, lk 1) tulenevaid kohustusi, ning eriti kohustusi, mis tulenevad selle direktiivi artiklist 4, kuna ta on jätnud ja jätab siiamaani tagamata, et riigiasutused ei viivitaks oma äritehingute eest tasumisega üle 30 või 60 kalendripäeva;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni valduses olevatest tõenditest, mis põhinevad Itaalia Vabariigi poolt kohtueelses menetluses esitatud andmetel, ilmneb, et hilinenud maksmisega võitlemist käsitleva direktiivi artiklis 4 ette nähtud maksetähtaegu on ületanud mitte ainult üksikud ametiasutused, vaid koguni teatavate ametiasutuste kategooriad ning mitte ainult üksikute äritehingute puhul, vaid maksetähtaegade puhul üldiselt: see tähendab kõigi nende ametiasutuste poolt tehtud äriühingute puhul ning mitte piiratud ajavahemiku jooksul, vaid alates 2014. aasta septembrist kuni käesoleva hagi esitamiseni. Komisjon leiab seega, et direktiivi artikli 4 jätkuv ja süsteemne rikkumine on tõendatud.

____________