Language of document :

2018. február 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-122/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Gattinara és C. Zadra meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy mivel az Olasz Köztársaság elmulasztotta és továbbra is elmulasztja biztosítani, hogy kereskedelmi tartozásaik kifizetése tekintetében a hatóságok ne haladják meg a 30, illetve 60 naptári napot, nem teljesítette a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvből (HL 2011. L 48, 1. o., helyesbítések: HL 2012. L 233., 3. o. és HL 2015. L 218., 82. o.) és különösen az ezen irányelv 4. cikkéből eredő kötelezettségeit;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A pert megelőző eljárás során az Olasz Köztársaság által szolgáltatott információkon alapuló, a Bizottság rendelkezésére álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv 4. cikkében említett 30, illetve 60 napos fizetési határidőket nemcsak egyes intézmények, hanem hatóságok egész kategóriái lépik túl, nemcsak egyetlen kereskedelmi ügylet alkalmával, hanem ez általános, azaz az említett hatóságok által megkötött valamennyi ügylet tekintetében alkalmazott fizetési feltétellé vált, végezetül pedig erre nemcsak egy korlátozott időszakban, hanem folyamatosan, 2014 szeptemberétől a jelen kereset benyújtásának időpontjáig sor került. A Bizottság tehát bizonyítottnak tekinti az irányelv 4. cikkének folyamatos és módszeres megsértését.

____________