Language of document :

Žaloba podaná 14. februára 2018 – Európska komisia/Talianska republika

(vec C-122/18)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a C. Zadra, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika

Návrhy

rozhodnúť, že Talianska republika tým, že nezabezpečila a naďalej nezabezpečuje, aby orgány verejnej moci neprekračovali lehoty 30 alebo 60 kalendárnych dní na zaplatenie svojich dlhov z obchodných transakcií, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 2011, s. 1) a najmä povinnosti podľa článku 4 tejto smernice,

zaviazať Taliansku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dôkazy, ktoré má Komisia k dispozícii, ktoré sú založené na informáciách poskytnutých Talianskou republikou počas postupu pred podaním žaloby, nasvedčujú tomu, že lehoty splatnosti 30 a 60 kalendárnych dní uvedené v článku 4 smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám neboli prekročené jednotlivými subjektmi ale celými kategóriami orgánov verejnej moci a nie vo vzťahu k jednej obchodnej transakcii, ale v rámci priemerného obdobia splácania, t. j. vo vzťahu ku všetkým transakciám uzavretým týmito orgánmi a napokon nie na obmedzené obdobie, ale systematicky od septembra 2014 do dátumu podania tejto žaloby. Komisia sa teda domnieva, že bolo preukázané trvalé a systematické porušenie článku 4 smernice.

____________