Language of document :

Talan väckt den 14 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-122/18)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara och C. Zadra)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, s. 1), särskilt skyldigheterna enligt artikel 4 i det direktivet, genom att underlåta att säkerställa att de offentliga myndigheterna undviker att överskrida betalningsfristerna på 30 eller 60 dagar i samband med handelstransaktioner, och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Av de uppgifter som står till kommissionens förfogande, som grundar sig på uppgifter som Republiken Italien har tillhandahållit under det administrativa förfarandet följer att de bestämmelser om betalningsvillkor som anges i artikel 4 i direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner överskrids inte endast av enstaka organ utan av hela kategorier av offentliga myndigheter. Detta sker inte endast i samband med någon enstaka handelstransaktion utan är det som är vanligast förekommande med beaktande av samtliga transaktioner som myndigheterna varit inblandade i och det är inte heller fråga om någon begränsad tidsperiod utan avser perioden från september 2014 till den tidpunkt då förevarande talan väcktes. Kommissionen anser således att det ska anses vara visat att det föreligger ett pågående och systematiskt åsidosättande av artikel 4 i direktivet.

____________