Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 28 януари 2020 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-122/18)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2011/7/ЕС — Борба със забавянето на плащане по търговските сделки — Търговски сделки, при които длъжникът е публичен орган — Задължение на държавите членки да следят предоставеният на публичните органи срок за плащане да не надвишава 30 или 60 дни — Задължение за резултат)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Gattinara и C. Zadra)

Ответник: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомагана от S. Fiorentino и F. De Luca, avvocati dello Stato)

Диспозитив

Като не е гарантирала, че публичните ѝ органи действително спазват сроковете за плащане, установени в член 4, параграфи 3 и 4 от Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, Италианската република не е изпълнила задълженията си по тези разпоредби.

Осъжда Италианската република да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 123, 9.4.2018 г.