Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 28.1.2020 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(asia C-122/18)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2011/7/EU – Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen – Kaupalliset toimet, joissa velallinen on viranomainen – Jäsenvaltioiden velvollisuus huolehtia siitä, että viranomaisille asetettu maksuaika ei ylitä 30:tä tai 60:tä päivää – Velvollisuus saavuttaa tietty tulos)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara ja C. Zadra)

Vastaaja: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajinaan S. Fiorentino ja F. De Luca, avvocati dello Stato)

Tuomiolauselma

Italian tasavalta ei ole noudattanut kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU 4 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole huolehtinut siitä, että sen viranomaiset todella noudattavat kyseisissä säännöksissä vahvistettuja maksuaikoja.

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 123, 9.4.2018.