Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 12 września 2014 r. – Christian Pujante Rivera przeciwko Gestora Clubs Dir, S.L. i Fondo de Garantia Salarial

(Sprawa C-422/14)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Christian Pujante Rivera.

Strona pozwana: Gestora Clubs Dir, S.L. i Fondo de Garantia Salarial.

Pytania prejudycjalne

Jeżeli należy przyjąć, że pracownicy zatrudnieni na czas określony, których umowa wygasa na skutek przyczyny upływu czasu, znajdują się poza zakresem zastosowania i ochrony dyrektywy 98/591 dotyczącej zwolnień zbiorowych z powodów określonych w art. 1 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy (pytanie prejudycjalne w zawisłej sprawie C-392/13), to czy zgodne z celem dyrektywy byłoby z kolei wliczanie ich dla celów określenia liczby pracowników „zazwyczaj” zatrudnianych w zakładzie pracy (lub przedsiębiorstwie w Hiszpanii) w celu obliczenia progu liczbowego dla zwolnienia zbiorowego (10% lub 30 pracowników, uregulowanego w art. 1 lit. a) i) dyrektywy?

Czy upoważnienie do „zrównania” „wygaśnięcia umowy o pracę” ze zwolnieniami, o którym mowa w akapicie drugim art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy 98/59 uzależnione jest od tego, „że zwolnień tych jest co najmniej pięć”, należy rozumieć w ten sposób, że taki warunek odnosi się do zwolnień, które zostały dokonane wcześniej przez pracodawcę w art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy, a nie do minimalnego numeru „zrównanych wygaśnięć umowy”, aby można było dokonać zrównania?

Czy pojęcie „formy wygaśnięcia umowy o pracę, które następują z inicjatywy pracodawcy, z jednego lub więcej powodów niezwiązanych z poszczególnym pracownikiem” określone w ostatnim paragrafie art. 1 ust. 1 dyrektywy 98/59 obejmuje umowne rozwiązanie umowy uzgodnione pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, które pomimo iż następuje z inicjatywy pracownika, odpowiada wcześniejszej zmianie warunków pracy z inicjatywy pracodawcy w wyniku kryzysu przedsiębiorstwa, i za które ostatecznie wypłacane jest odszkodowanie w wysokości równej odszkodowaniu za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy?

____________

1     Dyrektywa Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (Dz.U. L 225, s. 16).