Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 11 ноември 2015 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona — Испания) — Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

(Дело C-422/14)1

(Преюдициално запитване — Социална политика — Колективни уволнения — Директива 98/59/ЕО — Член 1, параграф 1, първа алинея, буква a) — Понятие „брой на работниците, които нормално работят“ в съответната организация — Член 1, параграф 1, втора алинея — Понятия „уволнение“ и „прекратяване на трудов договор, приравнено към уволнение“ — Начин за изчисляване на броя уволнени работници)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona

Страни в главното производство

Ищец: Cristian Pujante Rivera

Ответници: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

Диспозитив

Член 1, параграф 1, първа алинея, буква а) от Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения трябва да се тълкува в смисъл, че работниците на трудов договор, сключен за определен срок или за извършване на конкретни задачи, трябва да се считат за част от работниците, които по смисъла на тази разпоредба „нормално“ работят в рамките на съответната организация.За да се установи наличието на „колективно уволнение“ по смисъла на член 1, параграф 1, първа алинея, буква а) от Директива 98/59, което би довело до прилагането на тази директива, съдържащото се във втората алинея на тази разпоредба условие да „са уволнени най-малко пет работници“ трябва да се тълкува в смисъл, че посоченото условие се отнася не до случаите на прекратяване на трудовите договори, приравнени на уволнения, а изключително до уволненията в тесен смисъл.Директива 98/59 трябва да се тълкува в смисъл, че същественото изменение на главните елементи на трудовия договор, извършено от работодателя едностранно и в ущърб на работника по причини, несвързани с този работник, попада в рамките на понятието „уволнение“ по член 1, параграф 1, първа алинея, буква а) от тази директива.

____________

1 ОВ C 421, 24.11.2014 г.