Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. listopadu 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona - Španělsko) – Cristian Pujante Rivera v. Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

(Věc C-422/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Hromadné propouštění – Směrnice 98/59/ES – Článek 1 odst. 1 první pododstavec písm. a) – Pojem ‚zaměstnanci, kteří jsou obvykle zaměstnáni‘ v dotyčném podniku – Článek 1 odst. 1 druhý pododstavec – Pojmy ‚propouštění‘ a ‚skončení pracovního poměru, které lze považovat za propuštění‘ – Metoda stanovení počtu propouštěných zaměstnanců“

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobce: Cristian Pujante Rivera

Žalovaní: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

Výrok

Článek 1 odst. 1 první pododstavec písm. a) směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění musí být vykládán v tom smyslu, že zaměstnanci s pracovními smlouvami uzavřenými na dobu určitou nebo pro vykonání určitých prací musí být považováni za zaměstnance, kteří jsou „obvykle“ zaměstnáni v dotyčném podniku, ve smyslu tohoto ustanovení.

Za účelem prokázání existence „hromadného propouštění“ ve smyslu čl. 1 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) směrnice 98/59, jež má za následek uplatnění této směrnice, musí být podmínka uvedená v druhém pododstavci tohoto ustanovení, že je „propuštěných zaměstnanců nejméně pět“, vykládána v tom smyslu, že se nevztahuje na další formy skončení pracovního poměru, které je třeba považovat za propouštění, ale pouze na propouštění ve striktním slova smyslu.Směrnice 98/59 musí být vykládána v tom smyslu, že skutečnost, že zaměstnavatel jednostranně provedl v neprospěch zaměstnance podstatnou změnu základních náležitostí jeho pracovní smlouvy z důvodů, které nesouvisejí s osobou tohoto zaměstnance, spadá pod pojem „propouštění“ uvedený v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) této směrnice.

____________

1 Úř. věst. C 421, 24.11.2014.