Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. november 2015 – Cristian Pujante Rivera mod Gestora Clubs Dir SL og Fondo de Garantía Salarial (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona – Spanien)

(Sag C-422/14) 1

(Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – kollektive afskedigelser – direktiv 98/59/EF – artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra a) – begrebet »arbejdstagere, der normalt arbejder« i den pågældende virksomhed – artikel 1, stk. 1, andet afsnit – begrebet »afskedigelse« og »opsigelser, som sidestilles med en afskedigelse« – metode til beregning af antallet af afskedigede arbejdstagere)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Cristian Pujante Rivera

Sagsøgte: Gestora Clubs Dir SL og Fondo de Garantía Salarial

Konklusion

Artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra a), i Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser skal fortolkes således, at arbejdstagere, der er omfattet af arbejdskontrakter, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave, skal betragtes som en del af de arbejdstagere, der »normalt« – i den betydning, hvori dette udtryk er anvendt i denne bestemmelse – arbejder i den pågældende virksomhed.

Med henblik på at fastslå, om der er tale om »kollektive afskedigelser« som omhandlet i artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra a), i direktiv 98/59, hvilket medfører, at direktivet finder anvendelse, skal den betingelse, der er indeholdt i bestemmelsens andet afsnit, om, at »antallet af afskedigelser udgør mindst fem«, fortolkes således, at den ikke omfatter opsigelser, som sidestilles med en afskedigelse, men udelukkende afskedigelser i egentlig forstand.

Direktiv 98/59 skal fortolkes således, at den omstændighed, at en arbejdsgiver ensidigt og til skade for arbejdstageren foretager en væsentlig ændring af væsentlige elementer i dennes ansættelseskontrakt af grunde, som ikke kan tilregnes arbejdstageren selv, falder ind under begrebet »afskedigelse« i direktivets artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra a).

____________

1 EUT C 421 af 24.11.2014.