Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 11. novembri 2015. aasta otsus (Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona eelotsusetaotlus - Hispaania) – Christian Pujante Rivera versus Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

(kohtuasi C-422/14)1

(Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Kollektiivsed koondamised – Direktiiv 98/59/EÜ – Artikli 1 lõike 1 esimese lõigu punkt a – Mõiste „asjaomases ettevõttes tavaliselt töötavad töötajad” – Artikli 1 lõike 1 teine lõik – Mõisted „koondamine” ja „koondamiste hulka arvatavad töölepingu lõpetamised” – Koondatud töötajate arvu väljaarvutamise meetod)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Christian Pujante Rivera

Kostjad: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

Resolutsioon

1.    Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 1 lõike 1 esimese lõigu punkti a tuleb tõlgendada nii, et töötajaid, kellel on piiratud ajaks või teatud töö tegemise ajaks sõlmitud lepingud, tuleb käsitada asjaomases ettevõttes „tavaliselt” töötavate töötajatena selle sätte tähenduses.

2.    „Kollektiivse koondamise” esinemise tuvastamiseks direktiivi 98/59 artikli 1 lõike 1 esimese lõigu punkti a tähenduses, mis annab aluse nimetatud direktiivi kohaldamiseks, tuleb selle sätte teises lõigus sisalduvat tingimust, et „koondamisi on vähemalt viis”, tõlgendada nii, et sellega ei peeta silmas koondamiste hulka arvatavaid töölepingu lõpetamisi, vaid ainult koondamisi selle kitsas tähenduses.

3.    Direktiivi 98/59 tuleb tõlgendada nii, et juhul kui tööandja teeb põhjustel, mis ei ole seotud asjaomase töötaja isikuga, ühepoolselt ja töötaja kahjuks olulise muudatuse tema töölepingu olulistesse osadesse, siis kuulub see kõnealuse direktiivi artikli 1 lõike 1 esimese lõigu punktis a määratletud mõiste „koondamine” alla.

____________

1 ELT C 421, 24.11.2014.