Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 11 noiembrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona - Spania) - Cristian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

(Cauza C-422/14)1

[Trimitere preliminară – Politica socială – Concedieri colective – Directiva 98/59/CE – Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf litera (a) – Noțiunea „lucrători angajați în mod normal” în cadrul unității în cauză – Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf – Noțiunile „concediere” și „încetare a contractului de muncă asimilată concedierilor” – Modalități de calcul al numărului de lucrători concediați]

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamant: Cristian Pujante Rivera

Pârâţi: Gestora Clubs Dir SL, Fondo de Garantía Salarial

Dispozitivul

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective trebuie interpretat în sensul că lucrătorii care beneficiază de un contract încheiat pe o perioadă limitată sau pentru sarcini specifice trebuie considerați ca făcând parte dintre lucrătorilor angajați „în mod normal”, în sensul acestei dispoziții, în cadrul unității în cauză.Pentru a se constata existența unei „concedieri colective”, în sensul articolului 1 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Directiva 98/59, care atrage aplicarea acesteia din urmă, condiția „existenței a cel puțin cinci concedieri”, care figurează la al doilea paragraf al respectivei dispoziții, trebuie interpretată în sensul că nu vizează încetările unui contract de muncă asimilate unei concedieri, ci doar concedierile în sens strict.Directiva 98/59 trebuie interpretată în sensul că faptul că un angajator efectuează, în mod unilateral și în detrimentul lucrătorului, o modificare substanțială a elementelor esențiale ale contractului său de muncă pentru motive care nu au legătură cu persoana acestui lucrător intră sub incidența noțiunii „concediere”, prevăzută la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din respectiva directivă.

____________

1     JO C 421, 24.11.2014.