Language of document :

Žaloba podaná 19. júna 2006 - Longinidis/Cedefop

(Vec F-74/06)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: Pavlos Longinidis (Solún, Grécko) (v zastúpení: N. Korogiannakis a N. Keramidas, advokáti)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľstva Cedefop z 30. novembra 2005 o vypovedaní žalobcovej zmluvy na dobu neurčitú,

zrušiť rozhodnutie riaditeľstva Cedefop z 10. marca 2006, ktorým sa zamieta návrh podaný žalobcom na dosiahnutie odkladu výkonu rozhodnutia citovaného vyššie,

zrušiť rozhodnutie riaditeľstva Cedefop z 9. decembra 2005, ktorým bol žalobca preradený zo svojho pracovného miesta vedúceho právneho servisu a správy zmlúv ("Head of Legal and Contract Management Service") na miesto poradcu Cedefop,

zrušiť rozhodnutie z 24. mája 2006, ktorým odvolacia komisia Cedefop zamietla sťažnosť podanú žalobcom s cieľom zrušiť tri rozhodnutia uvedené vyššie, pričom toto rozhodnutie obsahuje dôvody menovacieho orgánu pre vypovedanie zmluvy žalobcu,

zrušiť rozhodnutie z 11. novembra 2005, ktorým riaditeľstvo Cedefop zmenilo zloženie odvolacej komisie,

zrušiť rozhodnutie zo 14. novembra 2005, ktorým odvolacia komisia Cedefop zmenila svoj rokovací poriadok,

zrušiť rozhodnutie odvolacej komisie Cedefop z 10.marca 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom s cieľom zrušiť rozhodnutia z 11. novembra 2005 a zo 14. novembra 2005, už citované,

zrušiť rozhodnutie riaditeľstva Cedefop z 28. apríla 2006, ktorým sa zamieta návrh podaný žalobcom na odvolanie zástupcu riaditeľa Cedefop z vedenia správneho vyšetrovania týkajúceho sa uvedeného zástupcu riaditeľa a žalobcu,

zrušiť rozhodnutie odvolacej komisie Cedefop z 9. marca 2006 týkajúce sa sťažnosti podanej zamestnancom Cedefop, keďže toto rozhodnutie má dopad na povesť žalobcu a jeho odbornú integritu,

zaviazať Cedefop odškodniť žalobcovu finančnú ujmu - rovnajúcu sa základnému platu, príplatkom a nárokom na dôchodok - ktorá mu bola spôsobená rozhodnutím z 30. novembra 2005 citovaným vyššie,

zaviazať Cedefop zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 50 000 Eur ako náhradu morálnej ujmy spôsobenej rozhodnutím z 30. novembra 2005, ako aj rozhodnutím z 9. marca 2006, už citovanými,

zaviazať Cedefop zaplatiť žalobcovi symbolickú sumu jedného eura ako náhradu morálnej ujmy spôsobenej rozhodnutím z 11. novembra 2005, už citovaným,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutím z 30. novembra 2005 riaditeľka Cedefop vypovedala pracovnú zmluvu žalobcu na dobu neurčitú s Cedefop. Podľa žalobcu boli prijatím tohto rozhodnutia prekročené hranice diskrečnej právomoci menovacieho orgánu a toto rozhodnutie vykazuje znaky zneužitia právomoci, porušenia práv na obranu a práva byť vypočutý, ako aj protirečivého odôvodnenia.

Podľa žalobcu z vysvetlenia podaného menovacím orgánom v rámci preskúmania správnej sťažnosti vyplýva, že dôvod prepustenia treba hľadať v návrhu žalobcu z augusta 2005 nepredĺžiť zmluvu na dobu určitú zamestnankyne, ktorej bol žalobca nadriadeným. Menovací orgán po obnovení personálu riadiaceho Cedefop znovu zamestnal túto zamestnankyňu a žalobcu prepustil. Menovací orgán prijal tieto rozhodnutia na základe zjavne nesprávneho posúdenia okolností a rozhodnutie o prepustení žalobcu je zjavne v rozpore so záujmom služby.

Ďalej žalobca uvádza, že ďalšie napadnuté rozhodnutia vykazujú znaky porušenia interných právnych postupov Cedefop, ako sú ustanovenia týkajúce sa odvolacej komisie, ustanovenia týkajúce sa správnych vyšetrovaní a disciplinárnych konaní.

Žalobca takisto žiada o odškodnenie za protiprávne vypovedanie jeho zmluvy. Napokon žiada o odškodnenie zo strany Cedefop na základe ustanovení týkajúcich sa mimozmluvnej zodpovednosti orgánov Spoločenstva z dôvodu údajného zásahu do jeho osobnosti a jeho odbornej povesti rozhodnutím o prepustení a obsahom rozhodnutia odvolacej komisie o sťažnosti už citovanej zamestnankyne.

____________