Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2006 r. - Colovea przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-77/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fotini Colovea (Luksemburg, Luksemburg) (Przedstawiciel: J. Choucroun, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 września 2005 r., potwierdzonej w dniu 19 kwietnia 2006 r.;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca została zatrudniona przez Parlament Europejski w dniu 1 maja 1981 r. w charakterze członka personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania B5. W dniu 4 sierpnia 2005 r. złożyła wniosek o pracę w niepełnym wymiarze czasu w przygotowaniu do emerytury na podstawie art. 55a regulaminu pracowniczego oraz art. 4 załącznika IVa do regulaminu pracowniczego. Przy obliczaniu części wynagrodzenia podstawowego, do którego skarżąca jest uprawniona, administracja nie uwzględniła lat służby skarżącej uprawniających do emerytury sprzed zatrudnienia w Parlamencie Europejskim.

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty:

pierwszy dotyczy naruszenia art. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego;

drugi dotyczy naruszenia obowiązku staranności;

trzeci dotyczy naruszenia obowiązku ochrony uzasadnionych oczekiwań.

____________