Language of document :

Žaloba podaná dne 20. července 2006 - Suhadolnik v. Soudní dvůr

(Věc F-78/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Simona Suhadolnik (Howald, Lucembursko) (zástupci: S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Orgánu Soudního dvora oprávněného ke jmenování, kterým se zamítá stížnost žalobkyně;

zrušit rozhodnutí o jmenování ze dne 22. července 2005 v části, ve které určuje platovou třídu žalobkyně podle čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu a její platový stupeň podle nového znění článku 32 služebního řádu;

provést přeřazení žalobkyně do platové třídy C*3, nebo alespoň do platové třídy C*2, jakož i do platového stupně odpovídajícího jejímu vzdělání a pracovním zkušenostem, který by jí byl přiznán, byla-li by jmenována před 1. květnem 2004, a to se zpětným účinkem ke dni jejího nástupu do služebního poměru;

uložit žalovanému, aby vyrovnal újmu utrpěnou žalobkyní (úroky z prodlení, škoda na kariéře, nároky na důchod atd.);

uložit žalovanému úhradu úroků z prodlení od data přijetí rozhodnutí v této věci;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Rozhodnutím Orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 22. července 2005 byla žalobkyně, úspěšná kandidátka otevřeného výběrového řízení EPSO/C/9/03 pro vytvoření rezervy pro přijímání písařů (C 5/C 4) kyperské, české, estonské, maďarské, litevské, lotyšské, maltské, polské, slovinské a slovenské státní příslušnosti1, jmenována stálou úřednicí Evropských společenství a zařazena do platové třídy C*1, platového stupně 1.

Ve své žalobě žalobkyně kritizuje zařazení, které jí bylo přiděleno, a zpochybňuje jednak čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, ze kterého Orgán oprávněný ke jmenování vycházel při stanovení její platové třídy, a jednak nové znění článku 32 služebního řádu, ze kterého Orgán oprávněný ke jmenování vycházel při stanovení jejího platového stupně.

Pokud jde o zařazení do platové třídy, žalobkyně uplatňuje, že čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, upravující postavení úředníků zapsaných na seznamu vhodných kandidátů, není použitelný na úspěšné kandidáty výběrového řízení, neboť ti nemohou být považováni za úředníky.

Podpůrně žalobkyně uplatňuje námitku protiprávnosti čl. 12 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu, zejména z důvodu, že toto ustanovení porušuje: i) zásadu nediskriminace, ii) zásadu volného pohybu pracujících, iii) zásady legitimního očekávání a právní jistoty, iv) zásadu proporcionality, v) zásadu řádné správy a povinnost péče, vi) článek 31 služebního řádu, vii) článek 10 služebního řádu.

Pokud jde o zařazení do platového stupně, žalobkyně se domnívá, že Orgán oprávněný ke jmenování porušil ochranu legitimního očekávání, podle kterého se jí mělo dostat uznání stupně z důvodu jejích pracovních zkušeností podle článku 32 služebního řádu použitelného před 1. květnem 2004.

____________

1 - Úř. věst. C 120, 22.5.2003, s. 30.