Language of document :

Žaloba podaná dne 17. července 2006 - Lofaro v. Komise

(Věc F-75/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alessandro Lofaro (Brusel, Belgie) (zástupce: J.-L. Laffineur, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 28. září 2005 o propuštění žalobce po ukončení zkušební doby, jakož i zprávy o ukončení zkušební doby, která je základem tohoto rozhodnutí;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv (OOUS) ze dne 31. března 2005, kterým se zamítá stížnost žalobce;

uložit žalované povinnost zaplatit žalobci náhradu vzniklé škody stanovené ex equo et bono ve výši 85 473 eur za majetkovou újmu a 50 000 eur za nemajetkovou újmu, s výhradou zvýšení či snížení v průběhu řízení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý dočasný zaměstnanec Komise, byl přijat do pracovního poměru ode dne 16. září 2004 do 15. září 2009 na základě smlouvy, která stanovila šestiměsíční zkušební dobu podle článku 14 Pracovního řádu ostatních zaměstnanců Společenství (ŘOZ). Po první negativní hodnotící zprávě, prodloužení zkušební doby o šest měsíců a druhé negativní hodnotící zprávě ukončila žalovaná uvedenou smlouvu.

Žalobce ve své žalobě uplatňuje, že se žalovaná dopustila zjevně nesprávného posouzení, neboť jednak vycházela z nepřesných skutkových okolností nebo nesprávného výkladu skutkových okolností a jednak vytýkala žalobci problémy, za které nemohl být žalobce odpovědný.

Žalobce má dále za to, že žalovaná rovněž porušila základní zásady zaručující právo na důstojnost a právo obhajoby, a byla zbytečně kritická.

Žalobce konečně tvrdí, že žalovaná porušila článek 14 ŘOZ tím, že nevydala hodnotící zprávu nejpozději měsíc před uplynutím zkušební doby.

____________