Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 19. decembra 2006 - Suhadolnik/Súdny dvor

(vec F-78/06)1

(Úradníci - Prijímanie do zamestnania - Vymenovanie - Skúšobná lehota - Úradník v skúšobnej lehote - Vymenovanie do stálej služby - Zaradenie do platovej triedy a platového stupňa - Prechodné opatrenia podľa prílohy XIII služobného poriadku - Prípustnosť žaloby)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Simona Suhadolnik (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M. Schauss, splnomocnený zástupca)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio a I. Sulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora z 22. júla 2005 o vymenovaní žalobkyne do stálej služby a jej zaradení do platovej triedy podľa článku 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku a platového stupňa podľa nového znenia článku 32 služobného poriadku a jednak žiadosť o preradenie, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 17.