Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 24 april 2008 - Longinidis / Cedefop

(zaak F-74/06)1

(Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Nieuwe tewerkstelling - Beroepscommissie - Samenstelling en intern reglement - Deloyaal gedrag - Ontslag - Motivering - Kennelijk onjuiste beoordeling - Misbruik van bevoegdheid)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Pavlos Longinidis (Panorama, Griekenland) (vertegenwoordigers: N. Korogiannakis en N. Keramidas, advocaten)

Verwerende partij: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (vertegenwoordigers: M. Fuchs, gemachtigde, bijgestaan door P. Anestis, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de directie van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) om verzoekers overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen alsmede van een reeks besluiten betreffende met name de beroepscommissie van het Cedefop en, anderzijds, verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 237 van 30.09.2006, blz. 15.