Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 - Van Neyghem/Komisia

(vec F-73/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Verejné výberové konanie - Hodnotenie písomnej skúšky - Lehota na podanie sťažnosti - Prípustnosť - Povinnosť odôvodnenia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti, neskôr S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Joris a M. Velardo)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia EPSO z 1. júna 2005, v ktorom sa rozhodlo, že žalobca nebude pripustený k ústnej skúške výberového konania EPSO/A/19/04 z toho dôvodu, že výsledok jeho písomnej skúšky bol nedostatočný a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 190, 12.8.2006, s. 37.