Language of document : ECLI:EU:F:2007:193

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

13 ноември 2007 година

Дело F-76/06

Ioannis Tsirimokos

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Длъжностни лица — Условия на труд — Работа на половин работен ден преди пенсиониране — Изключване на прехвърлените пенсионни права при изчисляване на основната заплата за работа на половин работен ден — Заключение № 241/05 на колегията на административните ръководители“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Tsirimokos моли да се отмени решението на Парламента от 25 октомври 2005 г. — потвърдено с решението от 19 април 2006 г. за отхвърляне на жалбата му по административен ред — да не се вземат предвид пенсионните му права, прехвърлени в общностната пенсионноосигурителна схема, при изчисляване на процента на основната му заплата, призната при приемане на молбата му да работи на половин работен ден, преди да се пенсионира.

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Възнаграждение — Работа на половин работен ден преди пенсиониране

(член 4, буква б) от приложение IVа и членове 2—5, 9, 9а и 11 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна жалба по административен ред — Идентичност на предмет и основание

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Член 4, буква б) от приложение IVа към Правилника, който урежда начина на изчисляване на намалената заплата на длъжностно лице за работа на половин работен ден, преди то да се пенсионира, съдържа изчерпателен списък на годините осигурителен стаж, които трябва да бъдат взети предвид, за да се изчисли процентът на основната заплата, която има право да получава заинтересованото лице. В този списък се предвижда, че се отчитат годините осигурителен стаж по смисъла на членове 2—5, 9 и 9а от приложение VIII към Правилника, а член 11 от приложение VIII към Правилника изобщо не е споменат. Следователно член 4, буква б) от приложение IVа към Правилника не включва броя години осигурителен стаж, получен след прехвърлянето на пенсионни права в общностната пенсионноосигурителна схема, което се допуска с посочения член 11.

Това буквално тълкуване на член 4, буква б) от приложение IVа към Правилника се подкрепя от две съображения, свързани със системата, в която се вписва споменатата разпоредба. От една страна, с предвидените в член 4 от приложение IVа към Правилника разпоредби се установява самостоятелен режим, който урежда начина на изчисляване на заплатата на длъжностно лице за работа на половин работен ден, преди то да се пенсионира, като този режим е част от общия режим на условията на работа на непълно работно време, залегнали в приложение IVа към Правилника. Напротив, правилото по член 11 от приложение VIII към Правилника се отнася конкретно до пенсионната схема и не може да се разглежда като израз на общ принцип, който налага годините, прослужени преди постъпване на служба за Общностите, да се приемат за действително прослужени години. От друга страна, от контекста на член 4 от приложение IVа към Правилника и от целите на правната уредба, от която той е част, т.е. режима на условията на работа на непълно работно време, не следва, че когато се изчислява процентът на основната заплата на заинтересованото лице, призната при приемане на молбата му да работи на половин работен ден, преди да се пенсионира, трябва да се отчитат годините, преди същото да постъпи на служба за Общностите.

Що се отнася до принципа на равно третиране във връзка с третирането на натрупания осигурителен стаж в дадена институция и третирането на натрупания осигурителен стаж вследствие на прехвърляне на пенсионни права, внесената от длъжностно лице парична сума в общностния бюджет и периодът служба за общностните институции не са сравними величини. Ето защо длъжностното лице, което при постъпване на служба за Общностите прехвърля в общностната пенсионноосигурителна схема капитал, съответстващ на придобитите от него съгласно национална схема права, не се намира в сходно положение с длъжностно лице, което е постъпило на служба за Общностите в по-ранен момент и оттогава прави вноски в общностната пенсионноосигурителна схема чрез удръжки върху възнаграждението му.

(вж. точки 34—39 и 41)

Позоваване на:

Съд — 11 септември 2007 г., Lindorfer/Съвет, C‑227/04 P, Сборник, стр. I‑6767, точки 67 и 68

Първоинстанционен съд — 16 декември 2004 г., Pappas/Комисия, T‑11/02, Recueil FP, стр. I‑A‑381 и II‑1773, точка 44

2.      Съгласно правилото за съгласуваност между жалбата по административен ред по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника и последващата жалба по съдебен ред, за да бъде изложеното пред общностния съд правно основание допустимо, то трябва да се изложи още в досъдебното производство, така че на органа по назначаването да се даде възможност да се запознае достатъчно точно с критиките на заинтересованото лице срещу обжалваното решение. Това правило е обосновано от самата цел на досъдебното производство — да се позволи длъжностните лица и администрацията да уредят по взаимно съгласие възникналите между тях спорове. Следователно, за да може органът по назначаването да предложи на жалбоподателя спорът евентуално да се уреди по взаимно съгласие, на споменатия орган трябва бъдат ясно посочени оплакванията на това лице.

(вж. точка 45)

Позоваване на:

Съд — 1 юли 1976 г., Sergy/Комисия, 58/75, Recueil, стр. 1139, точка 32; 14 март 1989 г., Del Amo Martinez/Парламент, 133/88, Recueil, стр. 689, точка 9

Първоинстанционен съд — 29 ноември 2006 г., Campoli/Комисия, T‑135/05, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑297 и II‑A‑2‑1527, точка 32 и цитираната съдебна практика