Language of document : ECLI:EU:F:2007:193

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

13. listopadu 2007

Věc F-76/06

Ioannis Tsirimokos

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Pracovní podmínky – Práce na poloviční úvazek před odchodem do důchodu – Vyloučení převedených práv na důchod při výpočtu základního platu jako odměny za práci na poloviční úvazek – Závěrečná zpráva č. 241/05 sboru vedoucích správních útvarů“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se I. Tsirimokos domáhá zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 25. října 2005, potvrzeného rozhodnutím ze dne 19. dubna 2006, kterým se zamítá jeho stížnost, o nezohlednění práv převedených do důchodového systému Společenství při výpočtu podílu základního platu, který mu byl přiznán v rámci přijetí jeho žádosti pracovat na částečný úvazek před odchodem do důchodu.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý z účastníků ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Odměna – Práce na poloviční úvazek před odchodem do důchodu

[Služební řád úředníků, příloha IVa článek 4 písm. b) a příloha VIII, články 2 až 5, 9, 9a a 11]

2.      Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Totožnost předmětu a důvodu

(Služební řád úředníků, čl. 90 odst. 2)

1.      Článek 4 písm. b) přílohy IV služebního řádu, který upravuje postup výpočtu sníženého platu jako odměny za práci na poloviční úvazek vykonávanou úředníkem před odchodem do důchodu, obsahuje taxativní výčet odsloužených let, která musí být zohledněna pro výpočet procentní sazby jeho základního platu, na kterou si dotčená osoba může činit nárok. Tento výčet stanoví, že se zohlední odsloužená léta ve smyslu článků 2, 3, 4, 5, 9 a 9a přílohy VIII služebního řádu, avšak nijak nezmiňuje článek 11 přílohy VIII služebního řádu. Článek 4 písm. b) se tudíž nevztahuje na léta odsloužená v důsledku převodu práv na důchod do důchodového systému Společenství, který umožňuje uvedený článek 11.

Tento doslovný výklad čl. 4 písm. b) přílohy IVa služebního řádu je posílen dvěma úvahami spojenými se systémem, do něhož je toto ustanovení zasazeno. Jednak ustanovení uvedená v čl. 4 přílohy IVa služebního řádu představují autonomní režim upravující postup výpočtu platu jako odměny za práci na poloviční úvazek vykonávanou před odchodem úředníka do důchodu, přičemž uvedený režim je součástí obecného režimu pravidel, jimiž se řídí práce na částečný úvazek, uvedených v příloze IVa služebního řádu. Naproti tomu pravidlo stanovené v článku 11 přílohy VIII služebního řádu je specifické pro režim důchodů a nemůže být chápáno jako výraz obecné zásady nařizující považovat za skutečnou službu práci uskutečněnou před nástupem do služebního poměru Společenství. Zároveň z kontextu článku 4 přílohy IVa služebního řádu a z cílů sledovaných právní úpravou, jehož je součástí, tedy režimu pravidel, jimiž se řídí práce na částečný úvazek, nevyplývá, že je třeba zohlednit léta před nástupem do služebního poměru ve Společenstvích při výpočtu podílu základního platu, který byl dotyčnému přiznán v rámci přijetí jeho žádosti pracovat na částečný úvazek před odchodem do důchodu.

Co se týče zásady rovného zacházení, pokud jde o nakládaní s léty odslouženými v rámci orgánu ve srovnání s léty odslouženými v důsledku převodu práv na důchod, peněžní částka, kterou úředník přispívá do rozpočtu Společenství, a časové období věnované službě v orgánech Společenství nepředstavují srovnatelné hodnoty. Úředník, který v okamžiku svého nástupu do služebního poměru Společenství do důchodového systému Společenství převedl peněžní prostředky odpovídající právům, která nabyl ve vnitrostátním systému, se tudíž nenachází v situaci srovnatelné se situací úředníka, který do služebního poměru Společenství nastoupil dříve, jenž od té doby do důchodového systému Společenství přispíval odvody ze své mzdy.

(viz body 34 až 39 a 41)

Odkazy:

Soudní dvůr: 11. září 2007, Lindorfer v. Rada, C‑227/04 P, Sb. rozh. s. I‑6767, body 67 a 68

Soud prvního stupně: 16. prosince 2004, Pappas v. Komise, T‑11/02, Sb. VS s. I‑A‑381 a II‑1773, bod 44

2.      Pravidlo souladu správní stížnosti ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu a následné žaloby vyžaduje pod sankcí nepřípustnosti, aby žalobní důvod vznesený před soudem Společenství byl vznesen již v rámci postupu před zahájením soudního řízení, aby mohl orgán oprávněný ke jmenování dostatečně přesným způsobem zjistit, co je předmětem kritiky napadeného rozhodnutí ze strany zúčastněného. Toto pravidlo je odůvodněno samotným účelem postupu před zahájením soudního řízení, jehož cílem je umožnit smírné vyřešení sporu, který se vyskytl mezi úředníky a správou. Uvedený orgán tak musí být jasně informován o námitkách vznesených stěžovatelem, aby mu mohl navrhnout případné smírné vyřešení sporu.

(viz bod 45)

Odkazy:

Soudní dvůr: 1. července 1976, Sergy v. Komise, 58/75, Recueil, s. 1139, bod 32; 14. března 1989, Del Amo Martinez v. Parlament, 133/88, Recueil, s. 689, bod 9

Soud prvního stupně: 29. listopadu 2006, Campoli v. Komise, T‑135/05, Sb. VS s. I-A-2-297 a II-A-2-1527, bod 32 a citovaná judikatura