Language of document : ECLI:EU:F:2007:193

PERSONALERETTENS DOM (Første Afdeling)

13. november 2007

Sag F-76/06

Ioannis Tsirimokos

mod

Europa-Parlamentet

»Personalesag – tjenestemænd – arbejdsvilkår – halvtidsbeskæftigelse for at forberede pensionering – udelukkelse af overførte pensionsrettigheder ved beregning af grundlønnen for halvtidsbeskæftigelse – administrationschefernes afgørelse nr. 241/05«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Ioannis Tsirimokos har nedlagt påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2005, som blev stadfæstet ved afgørelse af 19. april 2006, om afslag på sagsøgerens klage over manglende hensyntagen til de rettigheder, der er blevet overført til Fællesskabernes pensionsordning, ved beregningen af den procentdel af grundlønnen, sagsøgeren er berettiget til ved godkendelsen af hans ansøgning om halvtidsarbejde som forberedelse til sin pensionering.

Udfald: Europa-Parlamentet frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – løn – halvtidsbeskæftigelse forud for pensionering

[Tjenestemandsvedtægten, bilag IV A, art. 4, litra b), og bilag VIII, art. 2-5, 9, 9a og 11]

2.      Tjenestemænd – klage – forudgående administrativ klage – identitet mellem genstand og årsag

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2)

1.      Artikel 4, litra b), i bilag IVa til vedtægten, der fastsætter de nærmere bestemmelser for beregning af den nedsatte grundløn for en tjenestemand, der arbejder på halv tid for at forberede sin pensionering, indeholder en udtømmende opregning af de tjenesteår, der skal tages hensyn til ved beregningen af den procentdel af grundlønnen, som den pågældende kan gøre krav på. Denne bestemmelse fastsætter, at der henses til de tjenesteår, der er erhvervet som omhandlet i artikel 2-5, 9 og 9a i bilag VIII til vedtægten, men angiver intet vedrørende artikel 11 i bilag VIII til vedtægten. Følgelig er de tjenesteår, der erhverves som følge af en overførsel af pensionsrettigheder til Fællesskabets pensionsordning i henhold til artikel 11, ikke omfattet af artikel 4, litra b), i bilag IVa til vedtægten.

Denne ordlydsfortolkning af artikel 4, litra b), i bilag IVa til vedtægten understøttes af to hensyn vedrørende den ordning, som denne bestemmelse udgør en del af. Dels udgør bestemmelserne i artikel 4 i bilag IVa til vedtægten en selvstændig ordning, der regulerer de nærmere bestemmelser for beregningen af lønnen til en tjenestemand, der arbejder på halv tid for at forberede pensionering, idet ordningen udgør en del af den almindelige ordning for de nærmere bestemmelser om deltidsbeskæftigelse i bilag IVa til vedtægten. Derimod vedrører bestemmelsen i artikel 11 i bilag VIII til vedtægten kun pensionsordningen og kan ikke fortolkes som et udtryk for et almindeligt princip, hvorefter arbejde, der er udført inden tiltrædelsen til Fællesskaberne, henhører under faktiske arbejdsdage i tjenesten. Dels følger det ikke af den sammenhæng, som artikel 4 i bilag IVa til vedtægten indgår i, og de mål, der forfølges med den regulering, som denne bestemmelse er en del af, dvs. ordningen for de nærmere bestemmelser for deltidsbeskæftigelse, at der skal henses til de år, der går forud for tiltrædelsen i tjenesten til Fællesskaberne, ved beregningen af den procentdel af grundlønnen, der tilkommer den pågældende som led i godkendelsen af dennes ansøgning om halvtidsbeskæftigelse for at forberede pensionering.

Hvad angår princippet om ligebehandling af de tjenesteår, der er erhvervet i institutionen, og de tjenesteår, der er erhvervet som følge af en overførsel af pensionsrettigheder, udgør et beløb, med hvilken den pågældende tjenestemand bidrager til Fællesskabets budget, og en periode, i hvilken han har gjort tjeneste i EF-institutionerne, ikke sammenlignelige værdier. Det må følgelig fastslås, at tjenestemanden, som på tidspunktet for sin tiltrædelse ved EF til Fællesskabernes pensionsordning overførte en kapital svarende til de rettigheder, vedkommende havde erhvervet under en national ordning, ikke befinder sig i en situation, der kan sammenlignes med situationen for en tjenestemand, som er indtrådt tidligere ved EF, og som har indbetalt bidrag til Fællesskabernes ordning efter sin tiltrædelse via indeholdelser i lønnen.

(jf. præmis 34-39 og 41)

Henvisning til:

Domstolen, 11. september 2007, sag C-227/04 P, Lindorfer mod Rådet, Sml. I, s. 6767, præmis 67 og 68.

Retten, 16. december 2004, sag T-11/02, Pappas mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 381, og II, s. 1773, præmis 44.

2.      Efter reglen om overensstemmelse mellem en administrativ klage i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2, og det efterfølgende søgsmål er det en betingelse for, at sagen kan realitetsbehandles, at et klagepunkt, der rejses for Fællesskabets retsinstanser, forinden er blevet påberåbt under den administrative procedure, således at ansættelsesmyndigheden har været i stand til, på tilstrækkeligt præcist grundlag, at tage stilling til de klagepunkter, som klageren retter mod den anfægtede afgørelse. Denne regel er begrundet i selve formålet med den administrative klageprocedure, der har til formål at løse konflikter mellem tjenestemænd og administrationen i mindelighed. Denne myndighed skal derfor have klare oplysninger om de klagepunkter, klageren har rejst, for at kunne tilbyde vedkommende en mindelig løsning.

(jf. præmis 45)

Henvisning til:

Domstolen, 1. juli 1976, sag 58/75, Sergy mod Kommissionen, Sml. s. 1139, præmis 32; 14. marts 1989, sag 133/88, Del Amo Martinez mod Parlamentet, Sml. s. 689, præmis 9.

Retten, 29. november 2006, sag T-135/05, Campoli mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 297, og II-A-2, s. 1527, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis.