Language of document : ECLI:EU:F:2007:193

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 13. novembra 2007

Zadeva F-76/06

Ioannis Tsirimokos

proti

Evropskemu parlamentu

„Javni uslužbenci – Uradniki – Delovne razmere – Delo s polovičnim delovnim časom za pripravo na upokojitev – Izključitev prenesenih pokojninskih pravic pri izračunu osnovne plače za delo s polovičnim delovnim časom – Sklep št. 241/05 kolegija vodij uprave“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero I. Tsirimokos predlaga razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 25. oktobra 2005 – potrjene z odločbo z dne 19. aprila 2006 o zavrnitvi njegove pritožbe –, da se njegove pokojninske pravice, prenesene v pokojninski sistem Skupnosti, ne upoštevajo pri izračunu odstotka osnovne plače, ki se mu je priznal v okviru ugoditve njegovi prošnji za delo s polovičnim delovnim časom za pripravo na njegovo upokojitev.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Osebni prejemki – Delo s polovičnim delovnim časom pred upokojitvijo

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga IVa, člen 4(b), in Priloga VIII, členi od 2 do 5, 9, 9a in 11)

2.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Istovetnost predmeta in vzroka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

1.      Člen 4(b) Priloge IVa h Kadrovskim predpisom, ki ureja podrobna pravila za izračun znižane plače za delo, ki ga uradnik, ki se pripravlja na upokojitev, opravlja s polovičnim delovnim časom, vsebuje izčrpen seznam let delovne dobe, ki se morajo upoštevati pri izračunu odstotka osnovne plače, ki jo lahko prejema zadevna oseba. Ta člen določa, da se upoštevajo leta delovne dobe, pridobljena v smislu členov od 2 do 5, 9 in 9a Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, vendar ni nikjer v njem omenjen člen 11 Priloge VIII k tem predpisom. Zato leta delovne dobe, pridobljena po prenosu pokojninskih pravic v pokojninski sistem Skupnosti, ki je dovoljen z navedenim členom 11, niso vključena v člen 4(b) Priloge IVa h Kadrovskim predpisom.

Ta dobesedna razlaga člena 4(b) Priloge IVa h Kadrovskim predpisom je okrepljena s še dvema premislekoma, povezanima s sistemom, katerega del je ta določba. Po eni strani določbe iz člena 4 Priloge IVa h Kadrovskim predpisom pomenijo samostojno ureditev, ki določa podrobna pravila za izračun plače za delo s polovičnim delovnim časom, ki ga uradnik opravlja za pripravo na svojo upokojitev, saj je ta ureditev del splošnega sistema podrobnih pravil o delu s krajšim delovnim časom, določenih v Prilogi IVa h Kadrovskim predpisom. Nasprotno pa je pravilo iz člena 11 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom poseben predpis pokojninskega sistema, zato ga ni mogoče razumeti kot izraz splošnega načela, po katerem je treba za dejansko zaposlitev šteti delo, opravljeno pred nastopom dela v Skupnostih. Po drugi strani iz sobesedila člena 4 Priloge IVa h Kadrovskim predpisom in ciljev, ki jim sledijo predpisi, katerih del je, in sicer sistem podrobnih pravil o delu s krajšim delovnim časom, ne izhaja, da je treba leta delovne dobe pred nastopom dela v Skupnostih upoštevati pri izračunu odstotka osnovne plače, priznane zadevni osebi v okviru ugoditve njeni prošnji za opravljanje dela s polovičnim delovnim časom za pripravo na njeno upokojitev.

Kar zadeva načelo enakega obravnavanja v zvezi z obravnavo let delovne dobe, pridobljenih v instituciji, glede na leta delovne dobe, pridobljena po prenosu pokojninskih pravic, denarni znesek prispevkov uradnika v proračun Skupnosti in trajanje zaposlitve v institucijah Skupnosti nista primerljivi vrednosti. Zato uradnik, ki je ob nastopu dela v Skupnostih v pokojninski sistem Skupnosti prenesel kapital, ki ustreza pravicam, ki jih je pridobil v nacionalnem sistemu, ni v primerljivem položaju z uradnikom, ki je nastopil delo v Skupnostih prej in ki je v pokojninski sistem Skupnosti od svoje plače prispeval od takrat naprej.

(Glej točke od 34 do 39 in 41.)

Napotitev na:

Sodišče: 11. september 2007, Lindorfer proti Svetu, C‑227/04 P, ZOdl., str. I‑6767, točki 67 in 68;

Sodišče prve stopnje: 16. december 2004, Pappas proti Komisiji, T‑11/02, ZOdl. JU, str. I‑A‑381 in II‑1773, točka 44.

2.      Pravilo skladnosti med upravno pritožbo v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov in poznejšo tožbo zahteva, da je tožbeni razlog, naveden pred sodiščem Skupnosti, dopusten le, če je bil naveden že v predhodnem postopku, tako da se lahko organ za imenovanja dovolj natančno seznani z očitki zainteresirane osebe zoper izpodbijano odločbo. To pravilo je utemeljeno s samim ciljem predhodnega postopka, katerega namen je omogočiti sporazumno rešitev sporov, ki nastanejo med uradniki in upravo. Navedeni organ mora torej biti jasno obveščen o očitkih tožeče stranke, da ji lahko predlaga morebitno sporazumno rešitev.

(Glej točko 45.)

Napotitev na:

Sodišče: 1. julij 1976, Sergy proti Komisiji, 58/75, Recueil, str. 1139, točka 32; 14. marec 1989, Del Amo Martinez proti Parlamentu, 133/88, Recueil, str. 689, točka 9;

Sodišče prve stopnje: 29. november 2006, Campoli proti Komisiji, T‑135/05, ZOdl. JU, str. I-A-2-297 in II-A-2-1527, točka 32 in navedena sodna praksa.